3.6. Politik for magtanvendelse i folkeskolen

Magtanvendelsespolitikken tager udgangspunkt i folkeskoleloven og bekendtgørelse nr. 697 af 23. juni 2014 om fremme af god orden i folkeskolen samt Syddjurs Kommunes arbejdsmiljøpolitik. Hensigten er, at hver skole udarbejder sine egne procedurer/retningslinjer i henhold til den kommunens politik for magtanvendelse.

 

Vision

Syddjurs Kommune vil være kendt for, at der så vidt som overhovedet muligt ikke anvendes magt i kommunens skoler. Og at magtanvendelser, når de er uundgåelige, håndteres professionelt, med åbenhed og omsorg for såvel børn og personale.

Åbenhed

Al tabu og fortielse om magtanvendelse er skadelig for den pædagogiske udvikling på skolerne, og en negligering af problemstillingen er skadelig for både medarbejdere og elever. Det handler dels om retssikkerheden for elever og medarbejdere, men også om at holde fokus på, hvorvidt man anvender de bedst mulige pædagogiske værktøjer, og om de fornødne ressourcer er til stede i forhold til at kunne løse den givne opgave.

Det et en forudsætning for, at lærere og pædagoger kan håndtere en vanskelig opgave som magtanvendelse er, at der et positivt arbejdsmiljø med åbenhed og tillid til ledelse, kolleger, børn og forældre.

For at kunne skabe et arbejdsmiljø, hvor man taler åbent om magtanvendelse, er det nødvendigt, at have klare retningslinjer for håndtering af problematikken, ligesom det vil være altafgørende, at indberetninger behandles fagligt professionelt.

Når magtanvendelses er uundgåelig foretages denne ved mindst mulig indgriben.

  1. Ledelsen sikrer, at medarbejderne har viden om og forudsætninger for at forebygge konflikter og magtanvendelse - og når disse er uundgåelige, håndtere dem professionelt. Dette drøftes mindst én gang årligt i MED-udvalg samt ved MUS-samtaler.  Personalet arbejder aktivt for at forebygge konflikter og magtanvendelse.
  2. Ledelsen sikrer, at der er en kendt procedure for efterfølgende håndtering af magtanvendelse.
  3. Ledelsen tager ansvar for, at proceduren bliver fulgt, herunder at der drages omsorg for børn, deres forældre/pårørende og personale.
  4. Ledelsen har ansvar for, at indberetning om magtanvendelse indsendes til skoleforvaltningen.

Efter brug af magtanvendelse drager kolleger omsorg for den involverede medarbejder og borger/barn.

Opdateret: 07-04-2017 11:01

Kontakt