Klagevejledning til landzoneafgørelser

Klage over landzonetilladelser og afslag

Enhver med retlig interesse i landzoneansøgningers udfald kan klage over Syddjurs Kommunes afgørelse til Planklagenævnet. Herudover kan Nationalpark Mols Bjerge samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage jf. planlovens § 59.

Der kan klages over såvel retlige spørgsmål som skønsspørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at Syddjurs Kommune ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen, og hvis du mener, at kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klager skal ingives digital via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Selve Klageportalen ligger på www.borger.dk og på www.virk.dk .
Du logger på borger.dk eller virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales hvis:
 

  1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis
  3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

 

Hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er en forlængelse af fristen for at overholde afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger fra afgørelsens offentliggørelsesdato - og inden for kontorets åbningstid.

Klager over landzonetilladelser har opsættende virkning. Landzonetilladelsen kan derfor ikke udnyttes, før en eventuel klage over landzonetilladelsen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.
 

Opdateret: 23-01-2022 03:00

Kontakt