Garager og udhuse i landzone

Ejendomme beliggende i landzone
Blanketter/Selvbetjening: 

Venligst oplys din mail adresse når du ansøger om landzonetilladelse. Syddjurs Kommune vil kontakte dig såfremt der er behov for yderligere oplysninger.

 

Landzonetilladelse kræves for følgende:

 • Garager, udhuse, drivhuse, åbne overdækninger og lignende bygninger på over 50 


Ovennævnte dispositioner kan dog være undtaget fra kravet om landzonetilladelse, hvis den pågældende ejendom er omfattet af en lokalplan med såkaldt bonusvirkning, og projektet ikke forudsætter dispensation fra lokalplanen.

Her kan du finde din ejendom på kommunens digitale kort.

Se om din ejendom er omfattet af en lokalplan og/eller en kommuneplanramme:

 
 
 
 
 


Få alt projektmateriale med

Du opfordres til at indsende dit projektmateriale samlet og komplet. Sagsbehandlingen kan først afsluttes, når alt relevant projektmateriale er modtaget.

Gennemgå listen for at sikre at du får sendt alt nødvendigt materiale med. Listen er vejledende, og kan variere afhængig af dit konkrete byggeprojekt.
 

 • Situationsplan – med angivelse af koter for grunden og byggefeltet
  Målsat og -fast inkl. angivelse af terrænkoter eller -kurver, bygningens udvendige mål, øvrige bestående bygninger, afstande til henholdsvis vej-, sti- og naboskel samt eksisterende bebyggelse samt indtegning af eventuelle byggelinjer eller -felter. Desuden angives placering og dimensioner for parkeringsarealer samt ejendommens overkørsel /vejadgang.
  Hvis der opsættes solceller eller -fangere på terræn skal disse ligeledes indtegnes herpå.

   

 • Facadetegninger
  Målsat og -fast inkl. angivelse af udvendige facade- og kiphøjder og indtegning af det skrå højdegrænseplan samt oplysning om materiale- og farvevalg for ydervægge og tag.
  Solfanger/solceller der opsættes på bygningen skal desuden indtegnes herpå.

   

 • Plantegninger -for samtlige etager
  Målsat og -fast med oplysning om de enkelte lokalers tiltænkte anvendelse samt angivelse af trapper og gennemgående og/eller indskudte etager.
   
 • Angivelse af ejendommens fremtidige bruttoetageareal og bebyggelsesprocent
   

 • Fuldmagt
  Fuldmagt fra ejendommens ejer er påkrævet, såfremt ejer og ansøger ikke er samme person/virksomhed.
   

 • Tinglyste dokumenter, som kan være relevante for landzonesagen
  Bygherren er ansvarlig for at bestemmelser i eventuelle deklarationer overholdes. Deklarationer kan rekvireres digitalt ved Tinglysningsretten.

Såfremt du ønsker at ansøge om:

Opdateret: 14-01-2022 07:15

Kontakt