Søer, vandhuller og rodzoneanlæg i landzone

Ejendomme beliggende i landzone
Blanketter/Selvbetjening: 

Venligst oplys din mail adresse når du ansøger om landzonetilladelse. Syddjurs Kommunen vil kontakte dig via mail såfremt der er behov for yderligere oplysninger.
 

Landzonetilladelse kræves for følgende:

 • Kunstige søer og vandhuller

 • Rodzoneanlæg, herunder pilerensningsanlæg

 

Ovennævnte dispositioner kan dog være undtaget fra kravet om landzonetilladelse, hvis den pågældende ejendom er omfattet af en lokalplan med såkaldt bonusvirkning, og projektet ikke forudsætter dispensation fra lokalplanen.

Her kan du finde din ejendom på kommunens digitale kort.

Se om din ejendom er omfattet af en lokalplan og/eller en kommuneplanramme:

 
 
 
 
 


Få alt projektmateriale med

Du opfordres til at indsende dit projektmateriale samlet og komplet. Sagsbehandlingen kan først afsluttes, når alt relevant projektmateriale er modtaget.

Gennemgå listen for at sikre at du får sendt alt nødvendigt materiale med. Listen er vejledende, og kan variere afhængig af dit konkrete anlægsprojekt.
 

 • Situationsplan – med angivelse af koter for grunden og byggefeltet
  Målsat og -fast inkl. angivelse af terrænkoter eller -kurver, eventuelle bestående bygninger, afstande til henholdsvis vej-, sti- og naboskel samt eksisterende bebyggelse samt indtegning af eventuelle byggelinjer.
   

 • Fuldmagt
  Fuldmagt fra ejendommens ejer er påkrævet, såfremt ejer og ansøger ikke er samme person/virksomhed.
   

 • Tinglyste dokumenter, som kan være relevante for landzonesagen
  Bygherren er ansvarlig for at bestemmelser i eventuelle deklarationer overholdes. Deklarationer kan rekvireres digitalt ved Tinglysningsretten.
   

Opdateret: 14-01-2022 07:15

Kontakt