Færdigmelding og Ibrugtagning

Når opførelsen af et byggeri, som forudsætter byggetilladelse, er færdigt, skal byggeriet færdigmeldes til kommunen. Anvend Byg og Miljøløsningen til at færdigmelde byggeriet.

Færdiggørelsen af bygninger og bebyggelser som kan opføres uden byggetilladelse, skal blot indberettes til Syddjurs Kommune, Byggeri byggeri@syddjurs.dk eller på hjemmesiden ret min bbr https://bbr.dk/ret

Sanktionsmulighed for manglende eller urigtig registrering i BBR
Syddjurs Kommune har på byrådsmødet den 29. november 2012 besluttet, at det vil kunne medføre bødestraf på kr. 5.000,- at opgive ukorrekte oplysninger til BBR og/eller helt at undlade at lade en ejendoms bygninger og bebyggelser registrere.

Færdigmelding
Ved færdigmelding skal der fremsendes dokumentation for det udførte byggeri til kommunen. Omfanget heraf fremgår af vilkårene i byggetilladelsen, og kan variere afhængig af det konkrete byggeri og dets beliggenhed.
Det er derfor vigtigt, at du læser din byggetilladelse endnu en gang, og kontrollerer, at alle betingelserne i tilladelsen er blevet opfyldt.

Ibrugtagning
Byggeri der kræver byggetilladelse må ikke tages ibrug uden kommunens ibrugtagningstilladelse.

BBR
Når færdigmeldingen af byggeriet er blevet registret i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fremsendes en ajourført BBR-ejermeddelelse til ejeren.

 

Færdigmelding - BR18
Ifølge i BR18, § 40 stk. 1 skal byggearbejder, der kræver byggetilladelse færdigmeldes til kommunalbestyrelsen. Jf. § 40 stk. 2, skal der ved færdigmelding fremsendes følgende:

 

1) Dokumentation for, at der er tegnet byggeskadeforsikring, og at præmien er betalt, jf. byggelovens § 25 C, stk. 2, for byggeri omfattet af byggelovens § 25 A.

 

2) Erklæring om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet.

 

3) Dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser i den færdige bygning. Dokumentationen skal bestå af al for byggearbejdet relevant materiale, herunder overordnede

beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, prøvninger, målinger mv. Det skal ved det fremsendte dokumenteres, hvordan specifikke niveauer er fastsat på baggrund af bygningsreglementets funktionskrav, og hvordan de specifikke niveauer eller detailkrav i bygningsreglementet opfyldes.

4) Drift- og vedligeholdelsesmanual for bebyggelsens installationer, jf. §§ 80, 328, 392, 419 og 452.

Ifølge § 43 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen kontrollere, at ansøgeren har indsendt dokumentation for overholdelse af de krav i bygningsreglementet, som byggearbejdet er omfattet af, samt krav til dokumentation stillet ved tilladelsen, inden der kan meddeles ibrugtagningstilladelse.

Det er dermed Syddjurs Kommunes opgave, ved færdigmelding, at påse om ansøgeren har sendt dokumentation for overholdelse af de krav, som byggearbejdet er omfattet af.

Syddjurs Kommune påser ikke kvaliteten af det indsendte materiale, men vurderer alene dokumentationens karakter i forhold til det enkelte funktionskrav.

Opdateret: 30-03-2020 09:23

Kontakt