Særligt for Ebeltoft midtby

Den aktive indsats for bevaringen af Ebeltoft midtbys gamle, særegne bymiljø strækker sig tilbage til slutningen af 1960’erne, hvor det daværende byråd besluttede at iværksætte udarbejdelsen af Bevaringsplan Ebeltoft, som blev tilvejebragt af Nationalmuseet.

Ebeltoft midtby er i dag omfattet af bevarende lokalplan nr. 177, som omfatter et større geografisk område end Bevaringsplan Ebeltoft.

Overordnet tilsigtes bevaring af de bevaringsværdige bygninger og det samlede bymiljø samt fortløbende forbedringer af nuværende utilpassede bygningsforhold, -arkitektur og -detaljer gennem fremtidige renoveringer og ombygninger - under hensyntagen til såvel den enkelte bygning, som for de tilsigtede virkninger for helheden i gadebilledet.

Inden for afgrænsningen af bevarende lokalplan nr. 177 forudsættes byrådets forudgående tilladelse til bl.a. alle former for ny-, til- og ombygning, herunder også mindre ændringer af tag og facader, udskiftning af vinduer og yderdøre, alle former for etablering, flytning eller fjernelse af bygningsdetaljer, ændring af farver samt al skiltning, opsætning af markiser og vinduesgitre m.m.

Der er som supplement til lokalplanen udarbejdet den dertilhørende Vejledningen – den generelle del Ebeltoft midtby (samme fil som lokalplanen), som informativt uddyber hvorledes bygningers udvendige bygningsdele bør vedligeholdes, forbedres og eventuelt ombygges eller udskiftes.

Der må ved ansøgninger om ændringer af bygningers ydre fremtræden påregnes øgede krav til ansøgningsmaterialets detaljeringsgrad – se i øvrigt Vejledningens afsnit 4.

Bygningsejere, professionelle rådgivere eller håndværkere, som påtænker at udføre renovering, udskiftning, ændringer eller andre bygningsmæssige forandringer opfordres til tage en forhåndsdialog med Syddjurs Kommune herom, inden detailprojekteringen påbegyndes.

 

Byggesagsbehandling for Ebeltoft midtby

Der må som udgangspunkt påregnes en længere ekspeditionstid for behandling af ansøgninger inden for Ebeltoft midtby, end for almindelige byggesager. 

Dette skyldes, at bevarende lokalplan nr. 177 er udformet således, at enhver ændring af eksisterende forhold forudsætter byrådets forudgående godkendelse.

Dette kaldes en kompetencenorm, og indebærer, at samtlige ansøgninger inden for lokalplanens område skal sagsbehandles på samme måde som en ansøgt dispensation fra en lokalplan, herunder krav om naboorientering m.m.

Hvis en ansøgning om bygningsændringer, ikke ubetænkeligt kan godkendes, bliver projektet i første instans fremlagt for Bevaringsrådet for Ebeltoft midtby til udtalelse.

 

IBevaringsværdige bygninger generelt
Kulturstyrelsen og Realdania har indgået et samarbejde kaldet Bygningskultur 2015, og  hvor du kan bl.a. finde uddybende information om bevaringsværdier og renovering af fredede og bevaringsværdige bygninger.
 

Opdateret: 19-03-2022 16:15

Kontakt