Mørke Byfornyelse

Områdefornyelse af Mørke Bymidte

Baggrund

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter godkendte den 12. maj 2014 byfornyelsesporgrammet for Mørke Bymidte.

Områdefornyelse af Mørke Bymidte har et samlet budget på 4,5 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. finansieres af staten og de 3 mio. kr. er Syddjurs Kommunes medfinansiering.

Områdefornyelsen af Mørke omfatter 5 indsatsområder:

  • Hovedgaden
  • Stationsområdet
  • Byens Hus
  • Byparken
  • Sport og Bevægelse

Om byfornyelsesprogrammet

Der har i efteråret 2013 været gennemført en borgerinddragelsesproces og afholdt to workshops henholdsvis med fokus på trafik og bymiljø og på sociale og kulturelle aktiviteter.

De forslag og idéer, som borgere har bidraget med på de to workshops, har dannet grundlag for det byfornyelsesprogram, som nu er godkendt som grundlag for områdefornyelsen.

Byfornyelsesprogrammet er hele grundlaget for områdefornyelsesindsatsen og udgør det væsentligste arbejdsredskab for det videre arbejde. Byfornyelsesprogrammet beskriver hvordan kommunen vil opnå de mål, der fastsat for at igangsætte en udvikling for området, og kan ses som projektets køreplan med beskrivelser af aktiviteter, tidsplaner, organisering af indsatsen og budget fór de næste ca. 5 års arbejde.

Byfornyelsesprogrammet skal indeholde en beskrivelse af området, herunder problemer og ressourcer i området. 

En beskrivelse af de kommunale og private initiativer inden for de nævnte problemområder og beskrivelse af initiativernes koordinering.

En handlings- og tidsplan, herunder frist for afslutning af gennemførelse af beslutningen.

Et budget, der angiver, hvordan udgifterne til områdefornyelsen finansieres.

En investeringsredegørelse for området, der angiver mulighederne for såvel de private som de offentlige investeringer i området.

En beskrivelse af de aktiviteter og indsatser, der støttes med områdefornyelsesmidler.

En opgørelse over behovet for bygningsfornyelse i området.

Udover ovennævnte krav skal byfornyelsesprogrammet indeholde målsætninger og målbare succeskriterier for den planlagte indsats.

 

Slideshow fra informationsmødet afholdt Torsdag den 12. september 2013 kan ses nedenfor.

Den første ansøgning om reservation af midler til områderfornyelsen kan ligeledes ses nedenfor.

Opdateret: 12-12-2018 14:16

Kontakt