Det vil kommunen

Her kan du finde kommunens beslutninger, planer og klimamål samt generelle krav til projekter.

Kommunens planer og klimamål

Klimahandlingsplan 2021-2024

Syddjurs Kommunes klimamål er defineret i Klimahandlingsplan 2021-2024. Under visionen i Klimahandlingsplanen står der blandt andet, at Syddjurs Kommunes vision er

 • at reducere CO2 udledningen med 70 procent i 2030 og 100 procent i 2050.
 • at bidrage til, at el- og varmeforsyningen skal dækkes 100 % af vedvarende og bæredygtig energi i 2035.

Læs mere på: 

https://klimahandlingsplan21.syddjurs.dk/vision/

 

Aftalte målsætninger

Syddjurs Kommune har derudover forpligtet sig til at leve op til målene i følgende aftaler:

 

Klimaaftalen DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark
Aftalen giver kommunerne en fælles metode og proces til at udarbejde ambitiøse klimaplaner.

Alle kommuner i Region Midtjylland, Realdania Fonden og tænketanken CONCITO er med i samarbejdet. Aftalen erstatter Danmarks Naturfredningsforenings tidligere initiativ ’klimakommune’, som Syddjurs Kommune forpligtede sig til allerede i 2010.

Se mere på:

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/klima/dk2020/

https://concito.dk/nyheder/concito-definerer-14-krav-til-klimaambitioese-kommune

 

FN’s 17 verdensmål
Syddjurs Kommunes klimahandlingsplan tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål med et særligt fokus på

 • mål 7 – Bæredygtig energi
 • mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur
 • mål 13 – Klimaindsats

 

Andre relevante love og aftaler, som kommunen er forpligtet af:

VE-loven fra 2019, som definerer rammerne for at fremme vedvarende energi. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/356

Klimaloven 2020. https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2019/dec/klimalov/

Borgmesterpagten fra 2011, hvor Syddjurs Kommune forpligter sig til at reducere kommunens samlede CO2 udledning via arbejde med handleplaner, involvering af borgere og energi-regnskaber.

Aftale med NRGI fra 2019 om at fremme vedvarende energi og udvikling af elnettet.

Rammerne for kommunens udvikling er defineret i Kommuneplan 2020-2032. https://kommuneplan20.syddjurs.dk/

 

Krav til solenergi projekter

Kommuneplan 2020

Syddjurs Kommune udpeger ikke arealer til solenergi-anlæg. Det skal være frivilligt for lodsejere, om de vil lægge jord til et anlæg.

Til gengæld kan alle søge om at stille anlæg op. Herefter behandler kommunen ansøgningens kvalitet og den merværdi for lokalområdet, projektet tilbyder.

Byrådet har vedtaget en række principper for at godkende solenergianlæg. De står i kommuneplanens retningslinjer for solenergi. Læs mere her:

https://kommuneplan20.syddjurs.dk/retningslinjer/energi-og-teknik/solenergi/

 

Gode naboaftaler

Syddjurs Kommune opfordrer opstiller til at invitere naboer, lodsejer og andre interesserede med i en borgergruppe, hvor de sammen kan snakke om, hvordan et energianlæg kan placeres, så det gavner området bedst muligt. Læs også siden om ’Hvad I kan få ud af det’.

Vi opfordrer også til at indgå individuelle aftaler med de naboer, der bliver berørt mest. Det kan være om kompensation eller særlige tiltag, der kan forskønne udsigten eller adgangen til området.

 

Tilpasning til landskabet

Den virksomhed, der planlægger solcelleparken, vil typisk plante et bredt hegn rundt om. Kommunen og naboerne kan ofte aftale med opstilleren, hvor der skal være levende hegn, og hvordan det skal se ud. Vi kan også aftale at dele anlægget op i mindre dele for at få det til at passe med landskabet.

Vi tager så vidt muligt hensyn til, hvor man ser anlægget fra, og hvordan landskabet er formet. Vi lytter også til lokale ønsker og tilpasser projektet, så godt vi kan, ud fra det.

 

Her kan du læse, hvad politikerne har besluttet om solcelleprojekter.

 

Hvis der er brug for at ændre kommuneplanen, skal kommunen invitere borgerne til at komme med forslag og idéer. Denne proces kaldes for forudgående offentlighed.

Følgende projekter sendes i forudgående offentlighed den 3. september 2020 :

 • Solenergi ved Bjørnholm
 • Solenergi ved Kolind
 • Mesballe fornybar energipark
 • Nimtofte solcellepark
 • Ridsegård solcellepark

Se referatet fra mødet her:

Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) - 30-09-2020 | Syddjurs Kommune 

 

Følgende projekter sendes i forudgående offentlighed den 13. januar 2021:

 • Høegholm Energi- og Naturpark
 • Sophie-Amaliegård Energi- og Naturpark

Se referatet fra mødet her:

Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) - 13-01-2021 | Syddjurs Kommune 

 

Følgende projekt sendes i forudgående offentlighed den 14. april 2021:

 • Solenergi ved Dalsgaard

Se referatet fra mødet her:

Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) - 14-04-2021 | Syddjurs Kommune

 

Byrådet beslutter herefter, om kommunen skal gå i gang med at lave de miljøundersøgelser og planer, der skal til, før der kan gives lov til et anlæg. Byrådet kan også vælge helt at afvise et projekt på dette tidspunkt.

 

Byrådet beslutter den 23. juni 2021, at disse projekter skal igangsættes:

 • Mesballe fornybar energipark
 • Høegholm Energi- og Naturpark

 

Følgende projekter igangsættes i 2022:

 • Solenergi ved Kolind 
 • Solenergi ved Dalsgaard

Igangsætning af disse to kan ske efter den endelige vedtagelse af lokalplaner for Mesballe og Høegholm.

 

Følgende projekter bliver afvist på byrådsmødet den den 23. juni 2021:

 • Ridsegård solcellepark
 • Solenergi ved Bjørnholm
 • Nimtofte solcellepark

Byrådet ønsker ikke at fremme projekterne ved Ridsegård, Bjørnholm og Nimtofte, da der ud fra en grundig, individuel vurdering – herunder af landskabsmæssige forhold, hensyn til naturen samt nærheden til bysamfund – er andre projekter, som er bedre egnede.

 

Byrådet beslutter at følgende projekter kan igangsættes medio 2023:

 • Sophie-Amaliegaard Energi- og Naturpark
 • Solenergi ved Magrethelund

Der ønskes en forudgående offentlighedsfase for et senere indkommet projekt ved Margrethelund i 2022.

Det forventes, at der i 2023 kan præsenteres en igangsætningssag for lokalplanlægning for solcelleprojekter ved Sophie-Amaliegaard og Margrethelund. 

 

Se referatet fra mødet den 23. juni 2021 her:

Byrådet - 23-06-2021 | Syddjurs Kommune

 

Hvad vil politikerne?

Byrådet har disse forventninger til en kommende kommune- og lokalplanlægning:

 • Planlægningen skal ske i dialog mellem udviklere, kommune og lokalsamfund, og der skal være en plan for fremadrettet lokal dialog og kommunikation.
 • Den visuelle påvirkning imødegås i videst muligt omfang. Det kan handle om skærmende beplantning, højde på solceller, placering af solceller, afgrænsning af området og lignende.
 • Lokalsamfundenes adgang til stiforløb, (adgang til) bynær natur, biodiversitetsarealer og mulighed for formidling/sundhed/kultur indgår i projekterne.
 • Hensyn til miljø samt dyre- og planteliv tilgodeses.

 

Byrådet forventer at ovenstående forventninger er inddraget allerede ved igangsætningssagen, men også at de er bærende og synlige i den videre planlægning.

 

Hvis du ønsker at blive klogere på Byrådets forventninger til enkelt projekter, kan du følge linket herunder:

Byrådet - 23-06-2021 | Syddjurs Kommune

Opdateret: 12-01-2022 05:30

Kontakt