Sådan er processen

Hvem bestemmer hvad, hvornår er der høring, og hvilke lokalplaner og miljøundersøgelser skal der laves?

 

Når en virksomhed søger om at etablere et vedvarende energianlæg i Syddjurs Kommune, går en helt fast procedure i gang. Du kan se her, hvad der sker hvornår, og hvem der bestemmer hvad. Vi er ikke færdige med at lave indhold til denne side, men vi arbejder på at være klar inden nytår 2022.

 

Fase 1: Før byrådet afgør, om et energiprojekt skal modnes

 1. Ansøgning: En privat udvikler søger kommunen om lov til at stille et større anlæg op til solenergi.
 2. Borgergruppe: Det er muligt at danne en borgergruppe og gå i direkte dialog med opstiller og lodsejer om, hvordan projektet vil påvirke landskab og nærmiljøet. Dette går udenom Syddjurs Kommune.
 3. Forundersøgelse: Kommunens administration undersøger, om der er behov for at lave en lokalplan og tillæg til kommuneplan. Desuden kortlægger medarbejderne i alle relevante afdelinger, hvilke konsekvenser projektet umiddelbart har for omgivelserne. De vurderer også, om projektet kan give merværdi for samfundet eller om det strider mod love eller fredninger. Du kan se et eksempel på en redegørelse for energiprojekter fra 2021 her.
 4. Forslag og idéer: Hvis der er brug for at ændre kommuneplanen, skal kommunen invitere borgerne til at komme med forslag og idéer. Det kaldes en forudgående offentlighedsfase og tidlig inddragelse efter Planlovens §23 c. Her er der stor mulighed for at påvirke projektet, da det ikke er formet endnu.
 5. Byrådets første beslutning: Byrådet beslutter herefter, om kommunen skal gå i gang med at lave de miljøundersøgelser og planer, der skal til, før der kan gives lov til et anlæg. Byrådet kan også vælge helt at afvise et projekt på dette tidspunkt.

 

Fase 2: Arbejdet med at lave lokalplan og tillæg til kommuneplan

 1. Dialog: Kommunen inviterer naboer og andre interesserede til at gå i dialog om, hvordan projektet bedst kan placeres og se ud. Det kan for eksempel være i form af en markvandring.
 2. Miljøvurdering: Kommunen bestiller en såkaldt miljøkonsekvensrapport. Det er det samme, som man før kaldte en VVM-redegørelse.
 3. Tilretning: Opstilleren retter projektet til ud fra de forskellige input, som kommunen, miljøvurderingen og borgerne er kommet med.
 4. Forslag til lokalplan: Administrationen udarbejder et forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan. Alle relevante afdelinger i kommunen vurderer planerne i en intern høring. Der laves også en miljøvurdering af planerne. Det endelige forslag til planerne sendes i de politiske udvalg.
 5. Byråd behandler forslag: Byrådet behandler forslaget til lokalplanen og tillægget til kommuneplanen. Her kan politikerne beslutte at stoppe planlægningen og dermed også energianlægget. Eller de kan vælge at sende planforslaget til offentlig høring.
 6. Lokalplan i høring: Lokalplan og tillæg til kommuneplan kommer i offentlig høring. Her kan alle interesserede komme med kommentarer.

 

Fase 3: Når byrådet vedtager den endelige lokalplan

 1. Høringssvar: Kommunens administration fremlægger høringssvarene for politikerne, som eventuelt resulterer i ændringsforslag til lokalplanen.
 2. Byråd vedtager planer: Byrådet behandler sagen og vedtager højst sandsynligt lokalplanen og tillægget til kommuneplanen.
 3. Mulighed for at klage: Alle har mulighed for at klage til Planklagenævnet over planernes lovlighed i fire uger efter vedtagelsen.

 

Fase 4: Fra byggesag til mulighed for lokal udvikling via Grøn pulje

 1. Byggesag behandles: Når lokalplanen er på plads, kan opstilleren søge byggetilladelse til anlægget.
 2. Energianlæg bygges: Byggeriet går i gang, når opstilleren har fået byggetilladelsen.
 3. Elnettet udbygges: Energinet gør elnettet klar til at modtage strøm fra energianlægget.
 4. Nettilslutning: Når byggeriet er færdigt, og elnettet er klar til at modtage strøm, sker tilslutningen til elnettet.
 5. Grøn pulje: Foreninger og grupper af lokale borgere kan nu søge penge fra den grønne pulje til lokal udvikling. Byrådet vil forinden have besluttet, hvilke kriterier man skal opfylde for at få del i pengene.

 

Hvem bestemmer hvad?

En privat investor kan søge om at stille et større anlæg op til solenergi, hvis der er en aftale med en lodsejer om det.

Lodsejeren bestemmer selv, hvad han eller hun vil dyrke på sin mark. Det er dog noget andet, når en landmand vil dyrke sol, fordi kommunen skal give tilladelse.

Byrådet i Syddjurs Kommune har lavet nogle principper om opstilling af større anlæg. De står i kommuneplanen. Principperne betyder blandt andet,

 • at et større anlæg skal skabe merværdi. Det kan for eksempel være, at det beskytter grundvandet eller giver plads til mere natur.
 • at der ikke må stilles anlæg op på fredede områder eller arealer, der er beskyttet af en §3-fredning, Natura 2000. Som udgangspunkt må der heller ikke stilles anlæg op ad fredskov.
 • at anlæg skal placeres, hvor de producerer mest energi under hensyn til miljø, landskab og infrastruktur.
 • at kommunen ikke endeligt udpeger arealer til solenergi, før der har været en bred dialog mellem lodsejer, investor og naboer.

Kommunens planafdeling vurderer ansøgningen og fremlægger muligheder og begrænsninger for politikerne, men det er politikerne i byrådet, der bestemmer, hvilke solcelleprojekter der får lov til at blive bygget.

 

Sådan kommer du til orde i processen

Du kan påvirke opstiller og lodsejer ved at gå i dialog så snart, du bliver bekendt med projektet. Senere har du flere muligheder for at påvirke kommunens behandling af et solcelleprojekt.

 1. Du får mest indflydelse, hvis du kommer med idéer og forslag under den ’forudgående offentlighed’. Det er en slags første høring, inden politikerne beslutter, om vi skal lave tillæg til kommuneplanen og bane vejen for projektet med en lokalplan. På det tidspunkt er alt åbent for ændringer. En første høring sker kun, hvis der er brug for at lave et tillæg til kommuneplanen.

 

 1. Når byrådet har besluttet, at vi skal gå videre med projektet, holder kommunens planafdeling gerne møder med interesserede borgere, lodsejere og opstillere ude i marken. Her kan vi for eksempel få en snak om, hvordan solcellerne bedst kan indgå i landskabet.

 

 1. Den næste høring kommer ret sent i processen. Den giver dig ret til at påvirke forslaget til lokalplan og tillæg til kommuneplanen, som byrådet sender i høring. De danner rammen for projektet, som nu er fastlagt i detaljer. Du kan påpege eventuelle uoverensstemmelser mellem projektet, lokalplanen og intentionen i kommuneplanen. Men det er begrænset, hvor meget du kan påvirke selve projektet på dette tidspunkt. Politikerne får høringssvarene, inden de vedtager planerne.

 

 1. Når politikerne har vedtaget de endelige planer, kan du klage over beslutningen til Planklagenævnet. Du kan klage, hvis du mener, lokalplanen eller tillægget til kommuneplanen er i strid med loven.

 

VVM/Miljøkonsekvensrapport

Opstilleren skal betale for at få lavet en såkaldt miljøkonsekvensrapport. Det er det, der før hed en VVM-redegørelse. Rapporten er uvildig og skal beskrive, hvilke konsekvenser energianlægget har for omgivelser, natur og miljø. Rapporten skal være klar, inden politikerne tager stilling til, om anlægget kan opføres eller ej.

 

Lokalplan og tillæg til kommuneplanen

Syddjurs Kommune udarbejder en lokalplan for det område, hvor der er givet lov til at opføre solceller. Samtidig skal kommunen lave et tillæg til kommuneplanen. Begge planer kommer i høring. Se afsnit ovenfor.

 

Pengenes vej

Tekst til dette afsnit kommer senere.

Opdateret: 05-11-2021 12:27

Kontakt