Inklusionsressourcer

Inklusionsressourcer

                                              

Procedure for tildeling af inklusionsressourcer i dagtilbud.

Ud fra et ønske om at gøre tildelingen af ressourcer mere fleksibel og mulighed for løbende at kunne imødekomme de behov, der opstår i dagtilbud, vil der blive afholdt visitationsmøder løbende. Ansøgninger indsendes løbende.

Tildelingsperioderne bliver kortere og dermed mere fleksible. Der tilbydes forskellige former for hjælp og vejledning til fællesskaber, medarbejdere, børn og institutioner.

Brug for hjælp til inklusion.

Når/hvis der opstår brug for vejledning eller hjælp til inklusionen, kan der søges om hjælp til dette.

Det forventes, at institutionen har drøftet udfordringerne i institutionen og inddraget forældrene, og eventuelt har drøftet emnet på et Konsultativt møde eller Tværfaglig Forum.

Der kan søges vejledning/ressourcer til både at udvikle den pædagogiske praksis, enkelte børn, og grupper af børn, hvor man oplever, at der er hindringer for inklusion. Ressourcerne er en del af opgaveløsningen sammen med institutionens egne ressourcer.

Inden der tildeles ressourcer, skal der som udgangspunkt have været tilknyttet en inklusionsvejleder. I en overgangsperiode vil de børn, der allerede modtager støtte, fortsætte med inklusionspædagog, såfremt tildelingen forlænges.

Der kan tilbydes en inklusionsvejleder, som sammen med institutionen arbejder på at skabe bedre rammer, ser på hvilken pædagogik/struktur, der styrker mulighederne for inklusion i forhold til ressourcer og den konkrete børnegruppe. Og hvordan det enkelte barn bedst inkluderes i gruppen eller anden vejledning i forhold til behovet.

Ved fortsat behov for vejledning eller ressourcer kan der søges om at få vejledningsforløbet forlænget eller der kan tildeles en inklusionspædagog i en periode for at styrke fællesskabet og inklusionen. Der arbejdes ud fra konkrete mål som udarbejdes sammen med forældre og institution.

Ansøgning og evaluering

Der ansøges ved at indsende de udarbejdede ”Fokuspunkter” fra TOPI, Hjernen og Hjertet, evt. også Fokuspunkter fra Sprogvurderingen.

Lederen er ansvarlig for udarbejdelse af Fokuspunkter samt at der evalueres på forløbet. Evalueringen skrives ind i Fokuspunkter i TOPI.

For de institutioner der IKKE har adgang til TOPI, anvendes ansøgningsskemaet herunder.

Ansøgningen tager udgangspunkt i en SMITTE model. Ansøgningen bliver en del af den skriftlige dokumentation, der udarbejdes i forbindelse med forløbet. Ved spørgsmål kan I henvende jer til lfb@syddjurs.dk

Visitation:

Visitationen foregår løbende. Leder af Specialpædagogisk Team vurderer ud fra ansøgningen, om ansøgningen skal drøftes tværfagligt inden tildeling.

Ad hoc kan indkaldes: Personale fra PPR, personale fra institutionen eller andre relevante samarbejdspartnere.

Lederen af Specialpædagogisk Team har det endelige ansvar for fordeling af ressourcer ud fra det givne budget.

Dagplejen:

Dagplejen kan søge om vejledning/inklusionsressourcer til både dagplejere og dagplejepædagoger.

Hvad kan der søges ressourcer eller hjælp til:

Ressourcer:

Kommunen kan tilbyde ressourcer til alle institutioner i kommunen. Tildelingen foregår ud fra det givne budget og den samlede sagsmængde.

Ansøgning om ressourcer foregår via samme skema som ansøgning om inklusionsressourcer/vejledning. Ansøgning om ressourcer skal indsendes af leder af et af kommunens dagtilbud.

Beskrivelse af arbejdsopgaver for inklusionsvejleder.

Inklusionsvejlederen bevilges som første led i indsatsen.

Inklusionsvejlederen skal observere og iagttage institutionens pædagogik, kultur og det visiterede barn/gruppe. Der tages udgangspunkt i differentierede fællesskaber herunder fokus på deltagelse, muligheder og hindringer for inklusion.

Observationerne skal være med til at afklare hvilken pædagogik og strategier, institutionen gør brug af i arbejdet med at fremme inklusion for barnet/gruppen.

I samarbejde med institutionen arbejdes der på at skabe de bedst mulige rammer for den inkluderende pædagogiske indsats, og hvilke forebyggende tiltag, institutionen kan arbejde videre med for at øge inklusionen, og dermed være med til at skabe udvikling, læring og trivsel for børnene.

Der tages udgangspunkt i en ressource- og relationsorienteret tilgang for at skabe deltagelsesmuligheder for alle.

En del af det at arbejde med ressourcer og relationer er også at arbejde med anerkendelse. Inklusionsvejledningen giver øget mulighed for at reflekterer over egen praksis og rolle i samspillet med barnet, hvilket er en forudsætning for at arbejde med anerkendelse. ICDP inddrages i dette arbejde for at styrke den relationsorienterede tilgang.

Inklusionsvejlederen skal have fokus på institutionens kultur, pædagogik og personalets tilgang til arbejdet i forhold til det ansøgte og vejlede herudfra. Inklusionsvejlederen finder sammen med institutionen ud af, hvordan der konkret kan arbejdes med det videre forløb.

Vi forventer, at institutionen afsætter tid til, at personalet kan modtage vejledning.

Beskrivelse af arbejdsopgaver for Inklusionspædagog:

Inklusionspædagogen bevilges til kortere intensive forløb i institutionen med henblik på - sammen med institutionen - at udvikle den inkluderende praksis.

Forløbet har som udgangspunkt en begrænset periode på ca. 3 mdr. med et bestemt aftalt timetal. Herefter er det tanken, at institutionen selv skal have integreret de nye tiltag og arbejde videre med det.

Er der brug for en længerevarende indsats, kan der søges om, at forløbet forlænges ved udløbet af den bevilgede periode.

Udgangspunktet for indsatsen kan være både et enkelt barn i særlige udfordringer, en mindre gruppe af børn eller en større gruppe f.eks. ”en hel stue”.

Fælles for indsatsen er, at fokus ligger på den inkluderende pædagogik og dermed at inklusionsindsatsen omfatter alle børn.

Institutionen skal sammen med Inklusionspædagogen være med til at sikre udvikling, trivsel og læring for de visiterede børn/grupper.

Inklusionspædagogen skal i samarbejde med forældre og institution sætte konkrete mål for indsatsen. Mål skrives ind i ansøgningsskemaet.

Inklusionspædagogen skal i samarbejde med institutionen sætte de konkrete handlinger i gang.

Institutionen har hovedansvaret for, at aftalerne bliver ført ud i deres pædagogiske praksis.

Arbejdsmøde

Ved opstart af forløb med inklusionsvejleder/inklusionspædagog afholdes der i løbet af de første 14 dage et møde, hvor der foregår en forventningsafstemning. Hvad kan dagtilbuddet tilbyde, hvad forventer de, og hvad forventer inklusionsvejlederen/inklusionspædagogen, og hvad kan inklusionsvejlederen/inklusionspædagogen tilbyde. Der udarbejdes fælles aftaler for forløbet.

Afslutning af forløb

Ved afslutning af forløb tilsendes et kort evalueringsskema. Her evalueres indsatsen af både Inklusionsvejleder/inklusionspædagog samt institutionens indsats. Evalueringen indsendes til lfb@syddjurs.dk

 

 

Opdateret: 05-01-2021 08:58

Kontakt