Optagelsesregler til dagtilbud

Optagelsesregler og vejledning til optagelse i dagtilbud

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget L 160 – Lov om ændring af dagtilbudsloven og Lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)
 

Lovgrundlag:
Det fremgår af Dagtilbudslovens § 27, at:
Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 • Anvisning af pladser sker efter anciennitet.
 • Anvisning efter anciennitet kan dog fraviges, hvis et barn af sociale eller pædagogiske grunde har et særligt behov for en plads i et dagtilbud
 • I andre særlige tilfælde, hvor der er et akut behov for en plads i et dagtilbud, vil anvisning efter anciennitet kunne fraviges i begrænset omfang
 • Kommunen kan hverken permanent eller midlertidigt opsige et barn af et dagtilbud, fordi en eller begge forældre bliver ledige.

Optagelse af børn i dagtilbud beskrives i Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af Dagtilbudsloven samt Orienteringsskrivelse af 22. juni 2018.

Målsætning

Syddjurs Kommune tilbyder

 • opretholdelse af pasningsgarantien
 • opretholdelse af forældrenes mulighed for at kunne ønske det frie valg mellem kommunens dagpasningstilbud.  

Generelt

 1. For alle dagtilbud gælder det, at kommunen er forpligtet til at give forældrene tilbud om plads senest 3 måneder efter, at pladsanvisningen har modtaget anmodning herom via Digital Pladsanvisning. Der kan dog tidligst forventes anvist plads 3 måneder før behovsdato.
 2. Anvisning af pladser sker efter anciennitet.
 3. Børn anvises plads i børnehave den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.
 4. Kun børn med særlige behov (psykisk, fysisk eller sociale) kan fravige anciennitetsprincippet. Dette sker ved skriftlig ansøgning til Visitationsudvalget.

Visitationsudvalget består af Leder af familieafdelingen, Leder af sundhedsplejen, Leder af PPR, Leder af Specialpædagogisk Team, Leder af Dagtilbud samt en medarbejder fra Pladsanvisningen.

 1. Der kan ikke garanteres en plads i en bestemt dagpleje/daginstitution.
 2. Garantien dækker ikke en bestemt åbningstid i dagpleje eller institution.
 3. Hvis forældrene vælger at sige nej tak til en tilbudt plads, kan pasningsgarantien udsættes med 3 måneder fra datoen for den tilbudte plads.
 4. Det tilstræbes, at der tilbydes plads i skoledistriktet, dog max. 15 km fra hjemmet.
 5. Søskende vil have fortrinsret til en plads i samme pasningstilbud, såfremt foranstående børn på ventelisten ved optagelsestidspunktet kan anvises en alderssvarende plads et andet sted jfr. ovenstående. Søskende er børn, der har samme folkeregisteradresse dvs. biologiske søskende, halvsøskende samt sammenbragte børn.
 6. Målgruppen til de enkelte institutioner kan ændres ved beslutning i Familie- og institutionsudvalget.
 7. Ved opstart af ny daginstitution kan ventelisten suspenderes, således der tilstræbes en jævn aldersfordeling i institutionen.
 8. Forældrene kan til enhver tid få oplyst placeringen på ventelisten
 9. Der kan kun ske ind- og udmeldelse til den 1. i måneden.

Tidlig SFO

Børn, der går i kommunalt dagtilbud og skal starte i børnehaveklasse til august, indmeldes automatisk i tidlig SFO på distriktsskolen pr. 1. april.

OBS: Børn, der går i private tilbud og skal starte i børnehaveklasse til august, udmeldes automatisk pr. 31.3.

Såfremt børnene ikke skal i skole, skal institutionerne gøre pladsanvisningen opmærksom på dette.

SFO

Indmeldelse og udmeldelse af SFO sker via digital pladsanvisning med Nemid, og kan kun ske til den 1. i måneden. Udmeldelsen er løbende måned + 1 måned.

Eftermiddagsklubber.

Indmeldelse sker via www.ungsyddjurs.dk og udmeldelse sker via digital pladsanvisning med Nemid. Udmeldelsen er løbende måned + 1 måned.

Retningslinjer for intern flytning mellem institutionerne.

Forældre, som har sagt ja til en plads i medfør af pasningsgarantien, har ret til at lade barnet blive stående på en eventuel venteliste til den plads, de ønsker.

Forældre, der står på venteliste til et dagtilbud i en anden kommune, har ligeledes ret til at beholde pladsen på ventelisten i den kommune, selvom de har fået en plads til barnet i opholdskommunen.

Fritvalgsordningen:

 Målgruppe: 0 – 6 år

Kommunen giver jfr. Dagtilbudslovens §81 forældre med børn i alderen 26 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

Der ydes tilskud på 75% af billigste nettodriftsudgift pr. plads ( ekskl. udgifter til støttepædagoger).

Ansøgning om optagelse i dagtilbud

Ansøgning om optagelse sker via digital pladsanvisning med Nemid.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via digital pladsanvisning med Nemid med en måneds varsel til den 1.

Børn i dagpleje eller vuggestue er automatisk udmeldt ved tilbud om plads i børnehave eller integreret daginstitution. Der tilstræbes en hensigtsmæssig overgang.


Frit valg over kommunegrænser

Alle børn har ret til at blive skrevet på venteliste i en anden kommune end opholdskommunen. Barnet er derved omfattet at den pågældende kommunes retningslinjer for optagelse m.v.

Forældrene skal have fået tilsagn om tilskud fra opholdskommunen, før barnet kan blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune. Forældrene er berettiget til tilskud fra det tidspunkt, opholdskommunen kan anvise plads.

OBS OBS: I Syddjurs kommune er der i dele af kommunen p.t. lukket for pasning af børn, bosiddende i andre kommuner. Der henvises til følgende link – www.ventelistelukning.dk for yderligere information.

Nyt fra 1. januar 2019:  

Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov (§27 b)

Fra 1.1.2019 indføres et nyt tilbud til forældre på barsel- eller forældreorlov.

Forældre, hvor en eller begge forældre har fravær i medfør af barselsloven, får mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer pr. uge i et dagtilbud mod en reduceret forældrebetaling.

Tilbuddet gælder børn i husstanden i alderen 26 uger og frem til skolestart. 

Tilbuddet omfatter egne børn, adoptivbørn, sammenbragte børn samt plejebørn.

Tilbuddet gælder for både kommunale og private tilbud, og gælder i én sammenhængende periode pr. barn.

Pasningen sker i tidsrummet kl. 9-15.

 

 

 

Opdateret: 04-01-2022 14:18

Kontakt