Vejledning om ansøgning til økonomisk støtte til efterskoleophold

Familieafdelingen kan efter en konkret vurdering yde hjælp til dækning af jeres udgifter ved jeres barns ophold på efterskole efter lov om social service § 52 a, stk. 1, nr. 1.

Der er en to overordnede betingelser, der skal være opfyldt for, at I kan modtage økonomisk støtte til efterskoleopholdet.

  1. I skal have behov for støtten økonomisk, hvilket betyder, at kommunen skal vurdere, om I selv vil kunne afholde udgiften.
  2. Jeres barn skal have behov for særlig støtte.

I skal derfor aflevere oplysninger om jeres økonomiske forhold til Familieafdelingen, herunder udfylder et økonomiskema.

Familieafdelingen vurderer jeres økonomi på baggrund af økonomiskema og dokumentation for jeres indtægter og udgifter. Det afgørende i denne vurdering er, om udgiften til efterskole vil bringe et i øvrigt rimeligt budget ud af balance.

Familieafdelingen vurderer også, om jeres barn har et særligt behov for støtte, der gør, at et efterskoleophold vil være relevant. Der skal være tale om et individuelt behov. Jeres barn har ikke et behov for særlig støtte efter serviceloven, hvis det alene har faglige vanskeligheder. (Jfr. Ankestyrelsens principafgørelse SM O-26-99)

I den vurdering indgår om:

  • det er af væsentlig betydning for jeres barns særlige behov for støtte, at det kommer på efterskole, og at efterskoleopholdet vil kunne erstatte en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning, for eksempel en anbringelse uden for hjemmet eller
  • at det er af væsentlig betydning for jeres barns særlige behov for støtte, at det kommer på efterskole, og at efterskoleopholdet gives i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, for eksempel, hvis I allerede modtager en foranstaltning, f.eks. i form af familiebehandling og efterskoleopholdet gives i forbindelse med familiebehandlingsforløbet.

Som en del af ansøgningen vil Familieafdelingen også skulle afholde en samtale med jeres barn. Og sandsynligvis indhente oplysninger fra skolen og evt. andre, der har kendskab til jeres barn.

Sagsbehandlingstiden forventes at være ca. 8 uger.

Spørgsmål vedr. ansøgninger og ansøgninger om støtte til efterskoleophold efter lov om social service § 52 a, kan rettes til Familieafdelingens Modtagelse på 87 53 53 80.

Information om specialefterskoler findes her:

/borger/skoler-og-uddannelse/efterskoler/tilskud-til-specialefterskole/ordblindeefterskole

Opdateret: 03-11-2019 21:15

Kontakt