Kvalitetsstandard på børnehandicapområdet

Kvalitetsstandard for Syddjurs Kommunes sagsbehandling på området for børn og unge med funktionsnedsættelse.

Syddjurs kommune har udarbejdet en Kvalitetsstandard for sagsbehandlingen på området for børn og unge med funktionsnedsættelse. Det er vores hensigt, at sikre jer som forældre tydelighed i forhold til vores lovpligtige procedurer for målgruppeafklaring og opfølgninger. Samtidig vil vi gerne give jer som forældre et overblik over Syddjurs Kommunes sagsbehandlingsfrister og forventet sagsforløb, når en sag opstartes i Specialbistand.

Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?

Når I henvender jer første gang med en ansøgning om støtte i forbindelse med jeres barns funktionsnedsættelse, er vi ved Syddjurs Kommune forpligtet til først at vurdere, om jeres barn er omfattet af personkredsen. Vi tager derfor stilling til, om jeres barn:  

  1. Har en varigt og betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, eller
  2. Har en indgribende kronisk eller langvarig lidelse

Hvis jeres barn er omfattet af en af disse målgrupper, vurderer kommunen dernæst, om I er berettiget til at modtage en eller flere af de specifikke handicapkompenserende ydelser.

Hvis jeres barn ikke er omfattet af én af målgrupperne, vil I få afslag med henvisning til, at barnet ikke tilhører personkredsen. Syddjurs Kommune foretager altid en konkret og individuel vurdering på baggrund af jeres og lægens beskrivelse af barnets funktionsnedsættelse.

Børn og unge kan være omfattet af målgruppen på baggrund af:

1. Langvarig og indgribende nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Denne gruppe omfatter børn, der traditionelt er blevet opfattet som børn med handicap. Eksempelvis børn med spasticitet, syns- og hørenedsættelse, udviklingshæmning og svære udviklingsforstyrrelser, medfødte misdannelser, muskelsvind og andre funktionsnedsættelser. Der er tale om funktionsnedsættelser, som barnet i udgangspunktet ikke vokser sig fra.

Vi vurderer, om barnet er omfattet af målgruppen ud fra følgende kriterier:

  • Er barnet udredt og foreligger der en diagnose og en prognose. Hvis der endnu ikke er stillet en diagnose, kan en funktionsbeskrivelse af barnet være tilstrækkeligt til at belyse, om barnet er omfattet af målgruppen
  • Er behandlingsmulighederne udtømt
  • Er barnets funktionsnedsættelse indgribende i dagligdagen

Syddjurs Kommune indhenter dokumentation fra lægen, hvis det skønnes nødvendigt for at kunne vurdere, om barnet er omfattet af målgruppen.
Kommunen vil herefter foretage en vurdering af, om barnets funktionsnedsættelse har betydelig og indgribende påvirkning af barnets dagligdag.

2. Indgribende kronisk eller langvarig lidelse

Denne gruppe omfatter børn med en lang række forskellige sygdomme og lidelser, f.eks. børn med kræft, diabetes, hjertefejl, sygdomme i luftvejene eller en kombination af flere lidelser.
Det skal være lægeligt dokumenteret, at:

  • Lidelsen er kronisk eller langvarig, dvs. mindst et år. Forventet varighed skal angives
  • Behandlingsmulighederne er udtømte

Syddjurs Kommune indhenter dokumentation fra lægen, hvis det skønnes nødvendigt for at kunne vurdere, om barnet er omfattet af målgruppen.
Kommunen vil herefter foretage en vurdering af, om barnets funktionsnedsættelse har betydelig og indgribende påvirkning af barnets dagligdag.
Sagsbehandlingen

Hvis jeres barn vurderes at være omfattet af målgruppen, vil I blive tilknyttet en socialrådgiver i Specialbistand. Socialrådgiveren varetager den nærmere rådgivning og vejledning om, hvilke handicapkompenserende ydelser, der kan være relevante på baggrund af jeres konkrete situation.

Syddjurs Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard for sagsbehandlingen i Specialbistand. Her kan I læse mere om bl.a. sagsbehandlingsfrister, opfølgninger og klagevejledning.

Opdateret: 06-03-2019 13:22

Kontakt