Supervision til plejefamilier

Supervision af plejefamilier Lovgrundlag: Barnets reform tilsiger, at der skal sikres den fornødne supervision jvf. § 66 a, stk. 4 Den kommunalbestyrelse, der træffer afgørelse om anbringelse, er forpligtet til at tilbyde den fornødne supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang til både generelt og konkret godkendte plejefamilier og kommunale plejefamilier, samt netværksfamilier, jf. lov om social service § 66 a, stk. 4. Plejefamilierne er forpligtede til at deltage heri.

Formål: Plejefamilier arbejder ofte med børn der har identitets problemer og hvis sociale og følelsesmæssige udvikling er forstyrret. At have ansvaret og være omsorgspersoner for disse børn kræver en særlig viden og erfaring, hvilket medfører at plejeforældre har brug for supervision og uddannelse. En supervision der giver redskaber til at møde børnene og deres biologiske forældre. Samtidig er det vigtig at plejefamilien får mulighed for at rumme og bearbejde de svære problemstillinger der naturligt vil opstå i forbindelse med en anbringelse.

 

Indhold:

  • At modtage et barn, som har været udsat for omsorgssvigt, og som samtidig bliver fjernet fra forældrenes lugte, lyde, stemmer m.m., er voldsomt. At erstatte omsorgssvigt med omsorg er det allerførste. Men det er ligeså vigtigt at skabe tryghed, kontinuitet og ikke mindst tid til at lade barnet lære sine nye omsorgspersoner at kende. Et spædbarn har ikke et verbalt sprog, så det kan være rigtig svært at forstå dets signaler.
  • Det handler om at lave et professionelt tilknytningsarbejde og formindske skaden så meget som muligt.
  • Anbringelse af større børn, som måske har været vant til at tage meget ansvar/klare sig selv, kan være vanskeligt.
  • Disse børn kan have svært ved at acceptere en plejefamilies nye regler og fællesskab, de er vant til selv at bestemme.
  • Ligeså har de en stor bevidsthed om, at de biologiske forældre har det svært med at de ikke er hjemme ved dem mere, og vil derfor ofte være meget loyale overfor deres forældre.
  • Alt i alt kræver det stor tolerance/indsigt og tålmodighed at være plejefamilie. Og ind imellem kan man også blive ramt på egne følelser, eller egne børn reagerer og sidst men ikke mindst, kan man blive rigtig træt og magtesløs
  • Det at være i smerten/tabet sammen med barnet, kræver meget af en plejefamilie og dennes familie og omgivelser, navnlig det første år. Men det kan lykkes, og med det for øje, får man uanede kræfter.
  • Muligheden for at få støtte og vejledning i forhold til samarbejdet med biologiske forældre er ligeså vigtigt, for at et plejebarn kan trives og ikke komme i klemme.

 

At være plejefamilie kræver balance mellem professionel faglighed og personligt nærvær.

Supervision er vigtigt for at bevare og udvikle nærværet, glæden og fagligheden i hverdagen

Omfang: Plejefamilierne har både ret og pligt til supervision. I lovgivningen er det ikke angivet, hvor mange timer det drejer sig om, men at den anbringende kommune skal sikre den fornødne supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. På Familieværket gives der supervision ca. 8 gange om året, dog er der mulighed for akut støtte i særlige tilfælde.

 

Lokalitet: Familieværket, Vagtelvej 2 i Rønde eller Egedalsvej 3 i Ebeltoft

Personale: Uddannede familiebehandlere og supervisorer

 

 

 

 

Ydelse A:

Supervision i den enkelte plejefamilie

Supervision ydes af en supervisor i et forløb på ca. 8 gange om året  à 1-1½ time.

Målgruppe

Fuldtidsplejefamilier, netværksplejefamilier og akut plejefamilier.

Metode og formål

Supervision er en procesorienteret og fordybende dialog, der giver en målrettet indsats

Den individuelle supervision giver mulighed for at målrette indsatsen i den konkrete problematik i barnets og plejefamiliens liv.

Dokumentation

Tilbagemelding til rådgiveren samt familieplejekonsulenten om supervisionen har været gennemført og afsluttet.

 

Ydelse B:

Individuel supervision i grupper

Gruppen forløber over 1 år – 6 gange à 3 timer

2 supervisorer deltager

Målgruppe

4-6 plejefamilier

Metode og formål

Supervision er en procesorienteret og fordybende dialog, der giver en målrettet indsats

Der gives supervision til den enkelte, hvor de andre plejefamilier inddrages.

Supervisionen fungerer som en faglig tilgang til at udvikle plejefamiliens kompetencer og forståelse for barnet. Den giver plejefamilien nye muligheder til at arbejde videre i ellers fastlåste situationer og kan skabe den fornødne klarhed og overblik. Ved denne metode bliver supervisionsgruppens medlemmer vidne til hinandens faglige overvejelser og udfordringer og beriger ved støtte og udfordrende respons på egen og andres praksis. Hele supervisionsgruppens viden og erfaring bliver derved aktiveret og anvendt.  

 

 

 

Rammer:

 

Supervisionen foregår i Familieværkets lokaler.

Der ydes ca. 8 gange om året, dog kan der ydes ekstra supervision i akutte tilfælde.

Det er rådgiverens ansvar at beskrive særlige fokuspunkter og gøre plejefamilierne bekendte heri.

I helt særlige tilfælde, hvor supervisionen kræver specialviden som ikke forefindes i Familieværket, kan der købes ekstern supervision.

 

 

 

 

Opdateret: 30-06-2015 11:15

Kontakt