Godkendelse og vedtægter

Blanketter/Selvbetjening: 

Kom godt i gang

For at oprette en forening skal du lave et sæt vedtægter for foreningen.

Vedtægterne beskriver foreningens aftaler om formål og spilleregler for medlemmerne.

Det er vigtigt, at vedtægterne er lavet omhyggeligt, for de vil som regel være det eneste man har at rette sig efter, hvis der opstår uenighed i foreningen. Derfor skal man diskutere emnerne godt igennem, så man er sikker på, at det, der bliver vedtægterne, også er det, som flest mulige er enige i.

Vedtægterne bliver også kaldt foreningens demokratiske spilleregler. Vedtægterne fortæller, hvordan det enkelte medlem har/kan få indflydelse på foreningens beslutninger og dagligdag.

For at blive en godkendt forening under Folkeoplysningsloven i Syddjurs Kommune, skal foreningens vedtægter godkendes af afdelingen Kultur og Udvikling.

Du skal bruge ansøgningsskemaet, ansøgning om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven. Skema findes under selvbetjening i højre side.

Forslag til vedtægter
Nedenfor er oplistet retningslinier for vedtægtspunkter og centrale spørgsmål, som er givende at diskutere og besvare.

1. Navn og hjemsted
Hvad er foreningens navn, og hvor hører den hjemme (Kommune/by/bygning)?

2. Formål
Hvad er det I vil lave i jeres forening?
Hvilken type aktiviteter?
Hvad lægger I vægt på?, hvad vil I evt. styrke?
F.eks. Børne- og ungearbejde, fællesskabet i lokalsamfundet eller lign.

Jo mere snævert formålet defineres, jo mere skal man som regel være opmærksom på om foreningens aktiviteter dækkes af foreningens formål. I formålsbestemmelsen kan også indsættes etiske regler for foreningen. Eks. fremme af en sund ungdomskultur.

For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves at formålet er almennyttigt. Det vil sige, at foreningens virksomhed ikke må være erhvervsmæssig eller på anden måde have et økonomisk formål.

For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves ligeledes at foreningens formål er at udbyde aktiviteter i form af idræt eller idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde. (se foreningsvejledning)

3. Medlemskab af hovedorganisation
Skal foreningen være medlem af en anden organisation? Eks. DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) eller DIF (Danmarks Idrætsforbund), DATS (Dansk amatørteatersamvirke).

4. Medlemskredsen
Hvem kan være medlem af foreningen?
Skal et medlem kunne blive ekskluderet/udelukket?
Hvad skal der til for, at et medlem bliver udelukket?
Hvem kan beslutte at et medlem skal ekskluderes?
Kan medlemmer anke en beslutning om udelukkelse?

For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves at foreningen er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. Kun hvis der er særlige forhold der gøre sig gældende, kan kravet om åben for alle fraviges.

5. Kontingent
Hvem bestemmer, hvor meget man skal betale for at være medlem af foreningen?
Og hvor tit skal kontingentet betales?

For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves at der er knyttet en deltagerbetaling til aktiviteten og foreningen består af mindst 5 betalende og aktive medlemmer.

6. Regnskabet
For hvilken periode opgøres regnskabet?
Hvem fører regnskabet og hvem reviderer det?
Hvordan vælges revisor?

7. Generalforsamling
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed og består af alle medlemmerne
Hvor tit og hvornår afholdes generalforsamlingen? Hvor lang tid i forvejen skal der indkaldes til generalforsamling, og hvor skal man kunne læse indkaldelsen?
Hvordan får man behandlet et forslag /en idé på generalforsamlingen?
Hvem har stemmeret?
For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves at alle medlemmer som udgangspunkt har stemmeret. Stemmeretten kan evt. for personer under 18 år udøves af forældrene.
Hvem kan blive valgt til bestyrelsen og andet?
Hvad er dagsordenen for generalforsamlingen?

8. Ekstraordinær generalforsamling
Hvem kan bestemme, at der skal være en ekstraordinær generalforsamling?
Hvem kan indkalde?
Hvordan bliver der indkaldt?

9. Bestyrelsen (Den daglige ledelse)
Hvem kan vælges til bestyrelsen?
Hvordan vælges de personer, der sidder i bestyrelsen?
Hvor lang periode er bestyrelsesmedlemmerne valgt for?
Vælges der suppleanter for bestyrelse?
Hvordan og hvornår finder man ud af hvem, der skal have hvilke poster i bestyrelsen?

10. Udvalg
Skal der være udvalg, som varetager bestemte aktiviteter?
Hvordan vælges udvalgene?
Hvordan vil man lave en forbindelse mellem bestyrelsen og udvalg?

11. Tegningsregler
Hvem kan købe ind og lave aftaler på foreningens vegne?
Hvem opretter cvr.nr. og NemKonto?
(OBS: For at kunne tegne foreningen skal man være myndig – mindst 18 år).

12. Vedtægtsændringer
Skal forslag om vedtægtsændringer bekendtgøres på en særlig måde?
Hvordan får alle medlemmerne at vide, at deres forenings spilleregler måske vil blive ændret.
Hvem kan beslutte, at vedtægterne skal ændres?
Da vedtægterne er foreningens spilleregler, er det ikke hvem som helst, der kan ændre vedtægterne. Det er typisk en vis brøkdel af medlemmerne eller dem der stemmer, der kan ændre vedtægterne.

13. Foreningens opløsning
Hvornår kan man nedlægge en forening?
Hvem kan beslutte at foreningen skal nedlægges?
Dette er en beslutning, som medlemmer skal have særlig mulighed for at stoppe.
Hvad skal de penge, redskaber, bygninger og andre aktiviteter der er i overskud, bruges til? 

Ved en folkeoplysende forenings opløsning, skal et eventuelt overskud , der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov,  tilfalde almennyttige formål.


 

Opdateret: 20-11-2019 14:41

Kontakt