Kulturpuljen - ansøgning og retningslinier

Kulturpuljen yder støtte til nyskabende, inspirerende og kulturelt forankrende aktiviteter til fremme, synliggørelse og udvikling af kulturlivet i Syddjurs Kommune.
 

Hvem kan søge
Alle borgere, foreninger, organisationer og kommunale institutioner, samt personer med adresse i Syddjurs Kommune eller med et klart, dokumenteret tilhørsforhold til kommunen.
 

Principper for tildeling
Syddjurs Kommunes Udvalg for plan, udvikling og kultur har den overordnede kompetence til at bevilge tilskud. Udvalget har særligt fokus på

 • projekter og tiltag der fremmer kulturtilbuddet til børn og unge
 • tiltag der er med til at sikre et varieret udbud af kulturtilbud decentralt i kommunen
 • aktiviteter, der er med til at fremme samarbejdet mellem foreninger, institutioner, erhvervsliv og/eller andre kulturaktive
 • kulturevents, som kan profilere Syddjurs på kultur, natur og miljøområdet
 • der ydes principielt ikke tilskud til forplejning
 • ikke kommercielle formål

Generelt gælder, at tilskud fra puljen skal være målrettet bredt og åbent.

Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og /eller direkte tilskud.

I øvrigt henviser vi til vores inspirationskatalog https://www.syddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/baeredygtige-kulturarrangementer

Ansøgningsfrist
Ansøgninger over 50.000 kr.  - behandles på udvalgsmøder i februar, maj, august og november. Ansøgningen skal være modtaget senest tre uger før mødet.
 

Ansøgninger under 50.000 kr. - af hensyn til mere spontane gode idéer, kan ansøgninger under
50.000 kr.
afgøres af Kultursekretariatet - indsendes løbende - behandles sidst i hver måned.

Hvordan søger du

Ansøgning sendes til syddjurs@syddjurs.dk. att. Kulturpuljen og skal indeholde følgende oplysninger:

 • kontaktoplysninger på den ansvarlige for projekt og økonomi. Cpr.nr. samt bankkonto oplysninger må ikke fremgå af ansøgningen
 • projektets titel, formål og indhold, målgruppe samt ansøgt beløb
 • kort argumentation for ansøgningen
 • oplysning om forløb og tidsplan
 • det samlede budget inkl. finansieringsplan samt oplysning om der er søgt eller bevilget støtte fra anden side.

Der skal aflægges regnskab og en kort afrapportering, gerne suppleret med fotos/film/presseomtale arrangementet/aktiviteten senest otte uger efter den udmeldte projektafslutning.

Bevilgede tilskud, som ikke er anmodet udbetalt inden regnskabsårets afslutning bortfalder.

Alle ansøgere modtager et skriftligt svar på ansøgningen.

Der gøres opmærksom på, at alle ansøgninger er offentlige tilgængelige på kommunens hjemmeisde.

 

Opdateret: 05-02-2021 10:58

Kontakt