Klimatilpasning

Oversvømmelse
Oversvømmelse
Syddjurs Kommune forbereder sig på fremtidens vej, som vil give os et varmere, vådere og mere blæsende klima

Fotoet herover viser oversvømmelse i Thorsager efter skybrud i 2012

Hvorfor klimatilpasning?

Klimaet er under forandring. Det danske vejr forventes i fremtiden at blive varmere, vådere og mere blæsende. I Syddjurs Kommune kommer vi især til at mærke det i form af flere og vildere skybrud, der kan give oversvømmelser På længere sigt vil havvandet og grundvandet stige, så vi skal være særligt opmærksomme på udviklingen langs kysten og i lavtliggende områder, der kan blive ofte eller permanent oversvømmede i fremtiden.

 

Klimatilpasning

Klimatilpasning betyder, at vi skal tilpasse samfundet til ændringerne i klimaet. Der er både positive og negative konsekvenser af klimaændringerne. Vi skal udnytte de positive konsekvenser, og vi skal begrænse og forebygge de negative konsekvenser.

Med udarbejdelsen af Klimatilpasningsplan 2014 har Syddjurs Kommune nu taget det første skridt i denne retning.

På den nationale klimatilpasningsportal www.klimatilpasning.dk kan du læse mere om, hvordan du kan klimatilpasse din bolig og hjælpe med at forhindre oversvømmelser andre steder.

 

Kortlægning af risikoområder

Som grundlag for Klimatilpasningsplan 2014 har Syddjurs Kommune gennemført en oversvømmelseskortlægning af kommunen.

Blandt andet er der udarbejdet et sandsynlighedskort, der viser sandsynligheden for oversvømmelser ved skybrud og havvandsstigning i hele kommunen.

Der er også lavet et risikokort over de områder, hvor Syddjurs Kommune statistisk set vil have de største omkostninger i fremtiden i forbindelse med oversvømmelser, og hvor det derfor samfundsøkonomisk bedst kan betale sig at investere i klimatilpasning.

>> Se oversvømmelseskortene

 

Risikokortlægningen er beregnet i felter på 100 x 100 meter og er derfor ikke detaljeret nok til at sige noget om den enkelte grund.

Læs mere om kortenes usikkerheder i det tekniske bilag til klimatilpasningsplanen.

 

Klimatilpasningsplan

Syddjurs Kommunes Klimatilpasningsplan er fra 2014. Klimatilpasningsplanen udpeger byrådets prioriterede indsatser og retningslinjer for klimatilpasning i Syddjurs, og bygger på en kortlægning af de områder i kommunen, hvor skadevoldende oversvømmelser med størst sandsynlighed vil forekomme i fremtiden. Samtidig beskriver planen, hvordan ansvaret for klimatilpasning er fordelt mellem borgere, forsyningsselskab og kommune.

 

Klimatilpasningsplanen kan læses via nedenstående link.

 

Aktuelle klimatilpasningsprojekter

Vi samarbejder med Norddjurs Kommune om at skabe et beslutningsgrundlag for klimapasning af Grenå by og Grenåens opland, som også ligger i Syddjurs Kommune. Projektet skal fastlægge og vurdere klimatilpasningsstrategier i forhold til samfundsøkonomiske og øvrige samfundsmæssige forhold, så der skabes et sikkert og validt grundlag for den videre politiske beslutningsproces. Projektet har et samlet budget på 8,5 mio. kr. og får tilskud fra EU på 60 % af projektbudgettet. Du kan læse mere om projektet her

Klimaprojektet er et af flere projekter i et stort fælles netværk af kommunale projekter på tværs af Region Midt. Det samlede projekt hedder coast to coast climate challenges

 

Mere om klimatilpasning

www.klimatilpasning.dk – Statens samlede portal om klimatilpasning med den nyeste viden og gode råd til borgere, virksomheder og kommuner.

http://naturstyrelsen.dk/vandet/klima - Miljøstyrelsens portal om klimaudfordringerne i Danmark.

 

BilagStørrelse
KPT07.pdf3.6 MB
Opdateret: 19-06-2022 19:45

Kontakt