Natura 2000-områder

Særligt streng naturbeskyttelse i Natura 2000-områder.

EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder betegnes under ét som internationale naturbeskyttelsesområder eller Natura 2000-områder

 

Baggrund for udpegning

Habitatområderne er udpeget for at beskytte en lang række naturtyper og dyre- og plantearter, som regnes for truede i EU. Det drejer sig typisk om store, sammenhængende arealer med stor artsrigdom.

 

Beskyttelse

I Syddjurs Kommune er der udpeget 6 habitatområder:

  • Kaløskovene og Kaløvig nr. 230
  • Mols Bjerge med kystvande nr. 186
  • Kobberhage nr. 231
  • Stubbe Sø nr. 44
  • Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs nr. 47
  • Tved Kær nr. 46.

Hvert område har en liste over naturtyper og arter, som udgør udpegningsgrundlaget. Kommunen og andre myndigheder skal ved administrationen af love og regler sikre, at der ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af disse naturtyper og arter.

Staten overvåge områdernes tilstand og udarbejder hvert 6. år en Natura2000-plan for hvert område.

På baggrund af Natura2000-planerne udarbejder kommunen en handleplan for hvert område. Planen beskriver, hvilken indsats, der skal ske gennem f.eks. græsning eller bekæmpelse af invasive arter.

 

Opdateret: 05-03-2020 07:21

Kontakt