Klager over afgørelser om byggelinjer og beskyttelseslinjer

Afgørelser kan påklages indtil 4 uger efter modtagelse.

 

Klage over afgørelse

Afgørelser efter naturbeskyttelseslovens §§ 16 - 19, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet indtil 4 uger efter modtagelse.

 

Klageberettiget

En afgørelse kan påklages af dig. Den kan også påklages af andre offentlige myndigheder f.eks. Naturstyrelsen, samt:

  • lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, samt
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål (f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening o.l.).

 

Klage

Husk at påføre en sagsid til en evt. klage. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vi videresender klagen til Naturklagenævnet.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:

 

Syddjurs Kommune

Natur og Miljø

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

 

Dispensation og klagefrist

Den præcise dato for udløb af klagefristen vil fremgå af afgørelsen. Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Du vil straks få besked, hvis der modtages klage.

I tilfælde af klage må dispensationen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Naturklagenævnet, med mindre nævnet bestemmer andet.

 

Opdateret: 20-02-2014 15:37

Kontakt