Strandbeskyttelseslinje

Strandbeskyttelseslinjen er gældende for alle kyster og fjorde i Danmark.

Lovbestemmelserne om strandbeskyttelseslinjen finder du i Naturbeskyttelseslovens § 15.Beskyttelseslinjen omfatter som udgangspunkt 300 m fra den inderste grænse af strandbredden. Den ligger fast og er noteret i matriklen.

 

Formål

Formålet med strandbeskyttelsen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne for indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Hermed varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn.

 

Restriktivt forbud

Inden for strandbeskyttelseslinjen må ikke foretages ændring i tilstanden; det indebærer, at der ikke må etableres hegn, placeres campingvogne og lignende.

Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Strandbeskyttelseslinjen er en forbudsbestemmelse, som administreres meget restriktivt. Det vil sige, at det er svært at opnå en dispensation.

 

Kontakt

Er du i tvivl om din ejendom er pålagt strandbeskyttelseslinje, så kontakt Naturstyrelsen.

Når du kontakter Naturstyrelsen, er det vigtigt at oplyse matrikelnummer på ejendommen, du ønsker oplysninger om. Du kan også selv finde strandbeskyttelseslinjerne på Danmarks Miljøportal.

Strandbeskyttelseslinjen administreres af Naturstyrelsen, Det Åbne Land, der kontaktes via  sns@sns.dk.

 

Ansøgning

Når du sender en ansøgning, skal du beskrive dit projekt (materialer, omfang og farver m.v.), og på en skitse eller et kort vise projektets beliggenhed. Husk altid at oplyse ejendommens matrikelnummer.

Desuden er det vigtigt, at du giver en begrundelse for, hvorfor du gerne vil lave dit projekt inden for strandbeskyttelseslinjen, og hvorfor det ikke kan placeres uden for denne.

 

Opdateret: 08-07-2018 12:45

Kontakt