Flagermus

Alle 14 arter af flagermus i Danmark står opført som 'bilag IV-arter' i EU-habitatdirektivet

NatureEyes

 Brunflagermus (Nyctalus noctula). Foto NatureEyes.

 

Begrænset viden

I Danmark findes 14 arter af flagermus, der alle er opført på bilag IV. Der er dog generelt ringe kendskab til arternes udbredelse, selvom vi ved, at vandflagermus, sydflagermus, langøret flagermus, brunflagermus og dværgflagermus er ret almindelige og udbredte.

 

Sårbarhed

Flagermus er især sårbare overfor forstyrrelse på ynglepladserne, som i Syddjurs Kommune typisk er hule træer, lofter og lignende hulrum.

 

Opdateret: 12-06-2014 13:37

Kontakt