Plejeplan for Mols Bjerge

Der bliver årligt udarbejdet en detaljeret plan for naturplejen i Mols Bjerge

 

Formål og opgavedeling

Ifølge fredningskendelserne for Mols Bjerge fremgår det af § 14, at der hvert år skal tilvejebringes en detaljeret plan for de anlægs- og vedligeholdelsesarbejder og den naturpleje, som skal udføres i det følgende år.

Planen skal ledsages af en oversigt over de foranstaltninger, der påtænkes udført senere, således at den detaljerede plan og oversigten tilsammen dækker en periode på mindst 3 år.

Plejeplanen udarbejdes af det lokale statsskovdistrikt for statsejede arealer og af Syddjurs Kommune for de øvrige arealer efter drøftelse med et lodsejerudvalg, såfremt ejerne eller en del af ejerne nedsætter et sådant udvalg. Planen sendes til fredningsnævnet til orientering.

Plejeplan for perioden 2016-2018 kan læses i bilaget nederst på denne side.

 

Fredningsnævn

Hvis der er uenighed mellem Naturstyrelsen Kronjylland og Syddjurs Kommune om planens indhold, træffer fredningsnævnet en for både Naturstyrelsen Kronjylland og kommunen bindende afgørelse af det pågældende spørgsmål.

Fredningsnævnet kan herved pålægge Naturstyrelsen, Kronjylland henholdsvis Syddjurs Kommune at bringe særligt angivne arbejder eller foranstaltninger til udførelse inden en af nævnet fastsat frist.

Naturstyrelsen Kronjylland og kommunen kan påklage fredningsnævnets afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt”.

 

Sammensætning af udvalg

Der vælges lodsejere til Plejeudvalget hvert 2. år ved et møde. Der vælges to lodsejere fra den sydlige fredning og to fra den nordlige fredning. Plejeudvalget holder ordinære møder hvert år.

 

Plejeudvalget  har for perioden 2014-2016  følgende sammensætning:

 • Naturstyrelsen Kronjylland
  • Skovrider Peter Brostrøm, Vasevej 7, 8900 Randers, peb@nst, 86 45 45 00
  • Specialkonsulent Søren Rasmussen, Vasevej 7, 8900 Randers, sra@nst.dk, 86 45 45 00
 • Syddjurs Kommune
  • Biolog Morten Aakjær Jørgensen, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, maaj@syddjurs.dk, 87 53 52 64
  • Cand. scient. Steen Ravn Christensen, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, src@syddjurs.dk, 87 53 59 21
  • Biolog og Teamleder Hanne Henriksen, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, hah@syddjurs.dk, 87 53 52 54

 

Yderligere information

Ønskes der interaktiv dialog/kontakt med lodsejerrepræsentanterne for plejeudvalget henvises til www.molsportalen.dk

BilagStørrelse
plejeplan 2016-2018 mols bjerge.pdf379.08 KB
Opdateret: 12-04-2016 10:29

Kontakt