Miljøregler for olietanke

Har du en olietank, eller tænker du på at anskaffe dig en, så er der en række regler, du bør kende

Etablering af olietanke (under 6000 l) til opvarmning af bolig
Etablering af en olietank skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.

Anmeldelsen sendes til Miljø og Klima og skal indeholde følgende oplysninger:

  • Adresse
  • Skitse med placering af tanken på grunden, samt
  • En kopi af tankattesten

Du kan læse mere om krav til etablering af og miljøregler for olietanke nederst på denne side.

Bemærk, at din olietank skal være registreret i BBR. Du kan se om din olietank er registreret i BBR ved at udskrive BBR-meddelelsen på OIS.dk. Kontakt kommunen, hvis olietanken ikke er registreret.

Sløjfning af olietanke
Olietanke skal sløjfes, når de falder for deres sløjfningsfrist - se nedenfor, eller hvis brugen af dem varigt ophører.

Ved sløjfning af en olietank, skal du sikre dig:

  • at anlægget tømmes for eventuelt restindhold
  • at tanken fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres
  • at tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Senest 4 uger efter sløjfning skal dette meddeles til Syddjurs Kommune.  Meddelelsen skal sendes til Miljø og Klima og det skal oplyses, hvordan tanken er blevet sløjfet. Du bedes samtidig oplyse, hvis du ændre opvarmningsform til en anden f.eks. fjernvarme, fastbrændsel, jordvarme.

Tømning af olietanke kan foretages af kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke. Vi anbefaler, at du modtager en tømningsattest af det firma, som har foretaget tømningen.

Det kan være en fordel at grave olietanken op, da olietanke er omfattet af en forsikringsordning, som ophører ca. 6 måneder efter, at olietanken er taget ud af brug. Læs mere om forsikringsordningen nedenfor.

Olietanke, der er tømt for restindhold, kan afleveres på genbrugsstationen.

Her kan du læse mere om nogle af de særlige regler der gælder for olietanke på 6.000 liter og derover. 

Sløjningsfrister

Nedgravede olietanke Sløjfningsfrister (antal år efter fabriktionsår)
Godkendte ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse og udvendig glasfiberarmeret polyesterbelægning 50 år
Godkendte ståltanke med udvendig glasfiberarmeret polyesterbelægning 40 år
Ståltanke med ikke-godkendt glasfiberarmering eller uden fabriktionsår Straks
Plasttanke 45 år
Plasttanke med ukendt fabrikationsår Straks
AJVA plasttanke og ståltanke uden glasfiberbelægning Straks

 

 

Overjordiske tanke (herunder indendørs)       Sløjfningsfrist (antal år efter fabrikationsår)
Ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse eller offeranode 40 år
Øvrige ståltanke 30 år
Overjordiske enkeltvæggede plasttanke 25 år
Overjordiske dobbeltvæggede plasttanke 40 år
Overjordiske tanke uden fabrikationsår eller fra før 1979 Straks

 

Forsikring af olietanke
For villatanke er det lovpligtigt at have tegnet en ansvarsforsikring.

Det har du automatisk, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i Danmark, som er medlem af Drivkraft Danmark eller olieleverandører, der bliver forsynet med fyringsolie fra et af disse. Dette gælder stort set alle.


Du kan finde oplysninger om forsikringsordningen på Topdanmarks hjemmeside  om olieforureningsforsikring.
Forsikringen dækker udgifter til undersøgelse og oprensning, hvis der sker et udslip af olie fra din olietank eller de tilhørende rørsystemer.


Hvis olietanken og rørsystemet ikke lever op til de fastsatte regler og krav i Olietankbekendtgørelsen, eller forureningen konstateres mere en 6 måneder efter, at tanken er taget ud af brug, kan forsikringsselskabet afvise at dække skaden.


Hvis du er i tvivl om din olietank lever op til kravene i olietankbekendtgørelsen, er det en god idé at kontakte din oliefyrstekniker, VVS-firma eller skorstensfejer og få foretaget et tjek i forbindelse med det årlige besøg.


Hvad gør jeg, hvis jeg har olieudslip?
Olieudslip fra nedgravede tanke opdages oftest ved, at olie trænger gennem kældervæggen ind i huset, så man kan se eller lugte det, eller ved at der ses et stigende olieforbrug.

Hvis du har olieudslip, skal du straks stoppe udslippet, hvis du kan, og herefter anmelde udslippet til:

Ved en akut forurening – Ring til alarmcentralen 112. 

Du kan under Forurening læse mere om, hvilke oplysninger du skal have klar, når du ringer til alarmcentralen.

Yderligere information
•    Olietankbekendtgørelsen
•    Miljøstyrelsen - miljøregler for olietanke
•    Miljøstyrelsen - Tjek din olietank – pjece fra 2010

Opdateret: 20-12-2019 10:56

Kontakt