Egen brønd/boring

Drikkevand fra private boringer og brønde

 

Der er ca. 760 husstande med egen boring eller brønd i Syddjurs Kommune.

Kontrol af drikkevand

Drikkevand fra private boringer og brønde, som kun forsyner én husstand er ikke omfattet af de gældende kvalitetskrav for drikkevand, medmindre der drives en offentlig eller kommerciel aktivitet på ejendommen.

Hvis der drives en offentlig eller kommerciel aktivitet på ejendommen skal vandet kontrolleres ud fra et kontrolprogram jf. bestemmelserne i drikkevandsbekendtgørelsen.

Hvis du forsyner din nabo med drikkevand gælder bestemmelserne for små vandværker (2-9 husstande). Her er kontrollen normalt en forenklet kontrol.

Offentlig eller kommerciel aktivitet

Ved offentlig eller kommerciel aktivitet forstås bl.a.: Institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer, skoler, fritidsanlæg, sportsanlæg, kaserner, campingpladser, indkøbscentre, udlejningsejendomme, B & B, dagplejer, plejefamilier og fødevarevirksomheder.

Kommunen vurderer om vandforsyningsanlægget leverer vand til en offentlig eller kommerciel aktivitet.

Hyppighed af kontrol

Kommunen træffer afgørelse om hyppigheden af den forenklede kontrol. Kontrollen vil i de fleste tilfælde skulle udtages hvert 5. år.

Hvis der ønskes en hyppigere kontrol og/eller kontrol af flere kvalitetsparametre, f.eks. pesticider, er dette frivilligt.

Ansvar

Det er ejers ansvar, at kontrollere vandkvaliteten og forbedre den, hvis kravene ikke er overholdt. Det gælder også, hvis ejendommen er udlejet.

Orientering

Kommunen gør opmærksom på, at de husstande, der er omfattet af en forenklet kontrol, ikke får analyseret deres drikkevand for alle de kvalitetskrav, der er i drikkevandsbekendtgørelsen. F.eks. analyseres drikkevandet ikke for pesticider.

Der kan i nogle tilfælde være en sundhedsrisiko ved at drikke vand, der ikke overholder kvalitetskravene i drikkevandsbekendtgørelsen. Hvis kvalitetskravene ikke er overholdt, bør anlægget besigtiges af fagmand mhp. at sikre, at anlægget overholder de gældende normkrav på området.

 

Tilsyns- og myndighedsopgaver

Syddjurs Kommune varetager tilsyns- og myndighedsopgaver indenfor vandforsyningsområdet, herunder med private boringer og brønde, der er omfattet af kvalitetskravene. Det betyder at kommunen løbende overvåger analyseresultaterne og iværksætter en indsats, hvis der er væsentlige problemer med vandkvaliteten.

Find yderligere information i Syddjurs Kommunes Vandforsyningsplan her

 

Opdateret: 25-10-2021 09:16

Kontakt