Information om træer langs de åbne vandløb

Information om træer langs de åbne vandløb i Syddjurs Kommune

Hvem ejer træerne og buskene langs vandløbene?

Alle træer og buske i og ved vandløbene ejes af bredejerne. Dette gælder uanset art og oprindelse og uanset om træerne og buskene er selvsåede eller plantede.

Hvordan plejes buske og træer ved offentlige vandløb?

Beskæring af træer og buske foretages af vandløbsmyndigheden, uanset om træerne og buskene er selvsåede eller plantede.  Arbejdet udføres af åmænd.

Beskæring sker normalt i vinterhalvåret oktober – februar.

Som et led i arbejdet beskærer åmændene træer og buske, så vandet kan løbe frit, og så vedligeholdelsen i vandløbene kan udføres. Der er således ikke tale om pleje af hensyn til udseende, efter særlige ønsker eller lignende.

De afskårne træer og buske trækkes op og lægges over vandløbenes øverste kant. Bredejerne er selv ansvarlig for at bortskaffe det afskårne materiale og for at sikre færdsel i arbejdsbæltet med maskiner.

Vandløbsmyndigheden varsler ikke bredejerne om, at et givent vandløb vil blive gennemgået med henblik på beskæring. Hvis du har et ønske om at bevare træer og buske ved dit vandløb, vil det være en god ide at drøfte det med vandløbsmyndigheden.

Bredejere kan også få tilladelse af vandløbsmyndigheden til at pleje og beskære træer og buske, hvor det vurderes at have en gavnlig effekt på vandløbets afstrømning og dets dyre- og planteliv. Der ses normalt positivt på ansøgninger om tilladelse til udtynding af specielt pilebuske, der ofte breder sig meget hurtigt.

Træer og buske som er væltet ned over vandløbet.

Hvis træer vælter ud over vandløbet er du som ejer forpligtiget til at beskære de dele af træerne, som kan være til gene for vandføringen eller ligger i vejen for vedligeholdelsen.

Træer og buske som beskadiges.

Bredejere kan gøres erstatningsansvarlig for skader på eksisterende og nyplantede træer og buske indenfor vandløbenes brinker og 2 meter bræmmer.

En del træer og buske er påbudt bevaret gennem vandløbsregulativerne. Hvis disse træer og buske beskadiges, kan der blive tale om politianmeldelse.

Skader omfatter nedskæring, fældning, påkørsel, afbrænding, sprøjtning og lignende ødelæggelser.

 

 

Træer og buske i arbejdsbæltet.

Bredejerne skal fjerne afskårne træer og buske fra arbejdsbælterne og hermed også fra 2 meter bræmmerne, så åmændene kan køre i arbejdsbæltet. Det skal ske hurtigst muligt, så adgangen til vandløbet sikres.

Vandløbsmyndigheden kan pålægge bredejerne at udføre den fornødne beskæring i arbejdsbæltet. Efterkommes påbuddet ikke, kan vandløbsmyndigheden udføre en beskæring på bredejernes regning.

Træer og buske uden for arbejdsbælte.

Træer og buske uden for arbejdsbæltet vedligeholdes af matriklens ejer. Vælter et træ ind i arbejdsbæltet, skal bredejeren fjerne den del, der ligger i arbejdsbæltet. Træer uden for bæltet beskæres i det omfang, deres grene hænger ind over arbejdsbæltet.

Hvilke love handler om træer ved vandløb?

Vandløbsloven. Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på www.retsinformation.dk

Her kan hentes yderligere oplysninger.

Syddjurs Kommune, Miljø og Klima, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft. E-mail: natur.miljoe@syddjurs.dk.

På Syddjurs Kommunes hjemmeside findes mere information om vandløb.

Opdateret: 21-02-2020 12:00

Kontakt