Læsecenter Syddjurs

secenter Syddjurs beskæftiger sig med tre primære områder:

 • Undervisning af elever med specifikke læsevanskeligheder/ dysleksi.
 • Vejledning og sparring i forhold til læsning, specifikke læsevanskeligheder/dysleksi og kompenserende it.
 • Afprøvning og udvikling af undervisningsmuligheder samt metoder inden for læseområdet baseret på et sammenspil mellem forskningsbaseret og praksisbaseret viden.

Læsecenter Syddjurs tager i undervisningen udgangspunkt i it som et kompenserende og kvalificerende redskab. Gennem anvendelsen af it får eleven mulighed for at:

 • Udvikle læse- og skrivekompetencer.
 • Træne læsning og skrivning.
 • Erhverve sig alderssvarende viden.
 • Få gode og selvstændige arbejdsvaner.
 • Bevare og genvinde lysten til læring.
 • Opnå større selvværd i forhold til deres faglig læring.

Målgruppe

secenter Syddjurs er beliggende på Ebeltoft skole og er et kommunalt tilbud til elever i omfattende dyslektiske vanskeligheder.

Målgruppe er elever med omfattende læsevanskeligheder på kommunens folkeskoler. Eleverne skal være udredt med Undervisningsministeriets Digitale Ordblindetest forud for kurset. Samtidig skal ordblindhed være elevens primære vanskelighed.

secenter Syddjurs varetager dels længerevarende kurser (2x3 uger) for elever på 6. årgang, dels intensive kursusdage blandt andet for elever på 9. årgang som forberedelse til afgangsprøverne. Kurserne ved Læsecenter Syddjurs for elever på 6. årgang er todelt. I de første tre uger foregår kurset på Ebeltoft Skole, mens kurset i de sidste tre uger foregår på elevens hjemskole et par dage ugentligt.

Omdrejningspunktet for de længerevarende kurser er, at eleverne bliver fortrolige med at anvende oplæsnings- og ordforslagsfunktionerne i CD-ORD og IntoWords i deres daglige arbejde i skolen. Samtidig arbejdes der med elevernes afkodningslæsning gennem selvstændig læsning, gentaget læsning og arbejdet med specifikke afkodningsstrategier. Endelig arbejdes der med genreforståelse, læseforståelse og tekstskrivning.

de længerevarende kurser har eleverne alle deres timer på et mindre hold i læsecenteret på Ebeltoft skole. Efter endt kursus følges eleverne af en kontaktlærer fra læsecenteret i op til et år for at understøtte elevens fortsatte brug af læse- og skriveteknologi efter hjemkomsten til distriktsskolen.

Læsecenteret samarbejder ligeledes på forskellig vis med forældre og lærerteam på elevens hjemskole.

Visitationsprocedure

For at en elev kan visiteres til secenter Syddjurs, skal eleven være kendt af den kommunale læsekonsulent. Det indebærer, at læsekonsulenten via konsultative møder og samarbejdsmøder med skolernes læsevejledere og evt. ledelse skal have kendskab til de pågældende elever og deres faglige udfordringer.

Elever kan visiteres via den kommunale læsekonsulent, når den enkelte skoles egne muligheder for supplerende undervisning er afprøvet.

Forud for optagelsen på Læsecenter Syddjurs skal følgende foreligge:

 • Evt. DVO fra 2. kl.
 • Den digitale ordblindetest
 • Elevens LUS-tal
 • Læsetekst med angivelse af rigtighedsprocent og hastighed (højtlæsning)
 • Evt. læsehastighedstest med angivelse af lix-tal for teksten (stillelæsning)
 • Staveprøve svarende til elevens aktuelle staveniveau
 • Evt. CHIPS
Opdateret: 01-07-2020 10:00

Kontakt