Læseforståelsesvanskeligheder og vanskeligheder med sprogforståelse i læsning

Vanskeligheder med læse- og sprogforståelse giver sig udslag i, at eleven er udfordret i at skabe forståelse og sammenhæng i teksten.  Dette kan skyldes, at eleven har et begrænset ordforråd og begrebsverden, at eleven ikke er aktivt i læseprocessen eller eleven mangler læseforståelsesstrategier.

At eleven ikke er aktiv i læseprocessen betyder, at eleven har vanskeligt ved at aktivere baggrundsviden, trække på relevant forforståelse, skelne mellem det centrale og det perifere i teksten, skabe forestillinger af det læste samt drage følgeslutninger på sætnings- og tekstniveau.

Elever med vanskeligheder i forhold til læseforståelse har brug for direkte, udpegende, modellerende og systematisk undervisning i læseforståelsesstrategier - før, under og efter læsningen samtidig med, at en genrepædagogisk tilgang til tekstlæsning samt tekstskrivning kan understøtte elevernes læseforståelse og læring.

Se afsnittet om Læseforståelsesstrategier og Genrepædagogik

Elever med læseforståelsesvanskeligheder grundet et begrænset ordforråd og ordkendskab

Elever med dansk som andetsprog er i særlig grad udfordrede i forhold til læseforståelse grundet et begrænset ordforråd og en begrænset begrebsverden. For denne elevgruppe er det derfor afgørende, at der er fokus på at bygge bro fra elevernes modersmål og hverdagssprog til skolens faglige sprog.

Også elever med dansk som modersmål kan have et begrænset ordkendskab, når det drejer som om førfaglige og faglige begreber.

Tiltag i forhold til et begrænset ordkendskab

Et godt ordkendskab er en forudsætning for læseforståelse og faglig udvikling. I den sammenhæng er det væsentligt, at eleverne præsenteres for tekster med fagligt indhold, da tekst eksponerer os for mere flere og mere præcise ord og begreber end talt sprog.

Samtidig er det væsentligt, at eleverne undervises i ordforståelse gennem en række strategier som fx

 • Kontekst/ sammenhængen ordet indgår i
 • Inferensdannelse, hvilket vil sig at læse mellem linjerne og forstå det uudtalte
 • Morfologi, hvilket vil sige ordene midste betydningsbærende dele
 • Brug af ordbøger
 • Brug af billedsøgning på nettet

Gentagelse, repetition og elevvenlige ordforklaringer er omdrejningspunktet samtidig med, at det er væsentligt at inddrage kroppen i det omfang, det giver mening.

Endelig arbejdes der også indirekte med elevernes ordbevidsthed og ordkendskab gennem selvstændig læsning/ “lyttelæsnng” samt undervisning, der bygger på et rigt og varieret mundtlig sprog.

Arbejdet med ordforråd og ordkendskab omhandler både bredden af ordforrådet, men også dybden af ordkendskabet. Det er væsentligt, at eleverne får en dybdeforståelse for ordene, som omfatter følgende elementer:

 • Semantisk viden - ordets betydning
 • Morfologisk viden - ordets betydningsbærende dele
 • Fonologisk viden - ordets udtale
 • Syntaktisk viden  - ordets ordklasse og funktion i en sætning
 • Ortografisk viden - ordets stavemåde
 • Tilgængelighed - ordmobilisering
Opdateret: 08-05-2018 13:49

Kontakt