Merudgifter ved varig sygdom/handicap

Blanketter/Selvbetjening: 

Har du et handicap, kan du søge om hjælp til nødvendige udgifter, der er en konsekvens af funktionsnedsættelsen
Er du mellem 18 år og folkepensionsalderen, og har du en varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, skal kommunen dække dine nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter servicelovens § 100, når merudgiften er en følge af din nedsatte funktionsevne, og hvis de skønnede merudgifter udgør mindst 6.672 kroner pr. år (2019). Bagatelgrænsen fastsættes årligt af børne- og socialministeriet.

Det er en betingelse, at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i lov om social service.
Du er ikke berettiget til merudgifter jfr. Servicelovens § 100 hvis du får førtidspension efter reglerne i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Med mindre du tillige er bevilget støtte jfr. Servicelovens § 95 (kontant tilskud) eller § 96 (BPA-ordning).

Hvad kan du få tilskud til?
Merudgiften skal være en konsekvens af din nedsatte funktionsevne. Det vil sige, at der skal være tale om nødvendige udgifter, som du ikke ville have haft, hvis ikke det var for den nedsatte funktionsevne. Den udbetalte merudgiftsydelse udregnes efter takster fastsat årligt af børne- og socialministeriet og svarer derfor ikke altid til den faktiske udgift.

Kan du få dækket dine merudgifter?
Det er kommunens socialfaglige rådgivere, der ud fra dine oplysninger samt en vurdering af din funktionsevne tager stilling til, om du er omfattet af bestemmelserne om merudgifter efter servicelovens § 100.

Ansøgning fremsendes elektronisk på ovenstående selvbetjeningsblanket.

Kontakt Socialcentret i Syddjurs Kommunes for flere oplysninger.

 

Opdateret: 13-02-2019 09:20

Kontakt