Brug af vejarealet og gravetilladelse

Husk at søge om tilladelse til at bruge vejarealet

Der skal skriftligt ansøges om tilladelse om brug af vejarealet.

Jf. vejloven §102 må vejarealet ikke anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende. 

Dette må kun finde sted med vejbestyrelsens skriftlige tilladelse.

Såfremt nogen uden tilladelse anbringer genstande m.v., der er nævnt i vejloven §102 stk. 1, og den pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse, er vejbestyrelsen berettiget til for den pågældendes regning at fjerne det anbragte.

Er det anbragte til ulempe for færdslen, er vejbestyrelsen og i påtrængende tilfælde politiet berettiget til uden forudgående påbud at fjerne det anbragte for den pågældendes regning.

Ansøgning om brug af vejarealet

Ansøgning om anbringelse af container mv. på offentlige veje

Ansøgning om afholdelse af udendørsarrangementer

Love vedr. brug af vejarealet:

Lov om offentlige veje kap. 9

Lov om private fællesveje §§66 - 70

 

Gravetilladelse

Før der graves i offentlige arealer, som veje, stier, fortove, rabatter, parker m.v. skal der indhentes en tilladelse hos Veje og Trafik.

Ansøgning sker via virk.dk

Ved akutte ledningsbrud skal ledningsejer eller entrepenør hurtigst muligt kontakte Veje og Trafik, så kan graveansøgningen sendes efterfølgende.

Entrepenøren, der udfører arbejdet skal kunne vise tilladelsen på arbejdsstedet, hvis en medarbejder fra afdelingen for Veje og Trafik ved Syddjurs Kommune eller politimyndigheden henvender sig.

Når der søges om gravetilladelse, skal Kommunen have oplysninger om, hvor præcist opgravningen skal foregå. Dette angives med vejbetegnelse og kilometrering, højre, venstre eller på tværs, og hvor i vejarealet (kørebane, cykelsti, fortov eller rabat), der skal graves.

Kortbilag skal vedlægges ansøgningen.

Kommunen skal vide hvilken slags ledning, det drejer sig om (telefon, fjernvarme, kloak, vand eller andet). Der skal oplyses navn, adresse og telefonnr. på ledningsejer og entrepenør, og hvornår arbejdet ønskes påbegyndt og forventes afsluttet . Desuden skal Kommunen godkende en plan for afmærkning af vejarbejdet.

Kommunen giver derefter på baggrund af oplysningerne en tilladelse med vilkår og henvisninger til lovgrundlaget bag tilladelsen.

Når opgravningen er retableret er det vigtigt at ledningsejeren færdigmelder arbejdet.

På kortet herunder, kan man se de aktuelle gravetilladelser.
 
 

 

Rør og kabler ved vejanlæg

Man må kun grave rør eller kabler ned i veje og fortov m.m., hvis man har fået tilladelse af vejmyndigheden. Hvis der er brud på et rør eller et kabel, må man godt reparere det med det samme, men vejmyndigheder skal have besked om det snarest muligt.

Alle graveaktører (entreprenører m.fl.) skal forespørge Ledningsejerregistret, LER , før et gravearbejde i offentligt vejareal eller privat fællesvej påbegyndes. Se www.ler.dk.

Vejmyndigheden kan give elselskaber, teleselskaber og andre forsyningsselskaber lov til at grave kabler og rør ned eller sætte master og ledninger op i/på private fællesveje. Forsyningsselskabet skal betale alle udgifter, som er forbundet med arbejdet, og skal sørge for en fuldstændig retablering af vejbelægning, fortove m.m.

 

Normer og regulativer

DS-norm 475 for etablering af ledningsanlæg i jord med tillæg

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder
og andre arbejder i og over veje

Bekendtgørelse om afmærkning vejarbejder mv.

Håndbog for afmærkning af vejarbejde mv.

 

 

Opdateret: 28-02-2022 12:30

Kontakt