Indkørsel (adgang)

Du skal søge om tilladelse inden du anlægger eller flytter din indkørsel.

 

Hvis du flytter din indkørsel så stedet hvor indkørslen munder ud i vejen ændrer sig, skal du søge om tilladelse til flytningen inden du flytter indkørslen.

Du kan søge om tilladelse ved at sende din ansøgning til veje.trafik@syddjurs.dk

Hvis du vil lave en ny indkørsel skal du søge om tilladelse inden du laver indkørslen. Dette gælder uanfægtet om der er tale om nybyggeri, eller anlæggelse om supplerende indkørsel. Det gælder også ved etablering af adgang udelukkende til gående.

Indkørsler har indflydelse på trafiksikkerheden og muligheden for at parkere langs vejene. For at sikre at indkørslerne ikke giver anledning til trafikulykker eller forhindrer parkering i boligområder er det vigtigt, at der søges om adgangstilladelse inden indkørslen etableres. I modsat fald kan kommunen kræve indkørslen flyttet eller fjernet. Der gives som udgangspunkt tilladelse til én adgang til kørende trafik per ejendom. Denne adgang skal anlægges hensigtsmæssigt ud fra hensyn til trafikken på vejen.

Undersøg eventuel lokalplan om der er taget stilling til placering af adgangene til de enkelte ejendomme.

Du finder oversigt over gældende lokalplaner her.

Ordet adgang erstatter det tidligere begreb overkørsel.

Love og regler

Lov om offentlige veje §§48-50

Lov om private fællesveje §§62-65

Opdateret: 11-11-2021 15:41

Kontakt