Budgetanalyser - til budget 2020

Budgetanalyser
Budgetanalyser
Analyser af ”Fremtidens læringsmiljøer for børn og unge” og ”Fremtidens sundhed og omsorg” i 2019

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede i forbindelse med budget 2019, at der skal udarbejdes analyser på to af kommunens store velfærdsområder:

 • ”Fremtidens læringsmiljøer for børn og unge”
 • ”Fremtidens sundhed og omsorg”

Hvert af de to velfærdsområder har et årligt driftsbudget på 500-600 mio. kr., ligesom hvert velfærdsområde har mere end 1.000 ansatte.

Opgaven for hver analyse er at levere input til:

 • Et katalog over mulige omstillings- og udviklingsmuligheder.
 • Økonomisk råderum på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr. på hvert område i perioden 2020-2022, der kan indgå i Byrådets budgetforhandlinger for budget 2020.

Den 29. maj 2019 præsenterede cheferne et mulighedskatalog for Byrådet i samarbejde med et eksternt konsulentfirma. Fra den 4.- 20. juni behandles og drøftes mulighedskataloget i MED-organisationen samt de politiske udvalg.

Det forventede råderum indgår som en central del af forudsætningerne for Direktionens kommende oplæg til budget 2020 og overslagsårene. Der kan afgives høringssvar i forbindelse med den samlede budgetproces.

> Se afrapportering til byrådet og præsentation nederst på siden

> Se udsendt pressemeddelelse vedrørende budgetanalyserne her

Centrale temaer fra analyserne

Fremtidens læringsmiljøer for børn og unge

 • Omlægning af specialpædagogisk Team og effektivisering af dagtilbud
 • Ændring af struktur og tildelingsmodel på folkeskoleområde
 • Nedlæggelse af læringsguider og annullering af budgettildeling
 • Nedlægning af 10. klasse på Rønde skole
 • Færre specialelever, effektivisering af Pindstrup, styrket leverandørstyring og reduktion i tilbud til specialefterskoler
 • Justering af ungdomsskolens klubtilbud
 • Reduktion på administration og digitalisering
 • Tilpasning af pulje til PAU-studerende, fjernelse af pulje til bedre mad, talentudvikling og Boostcamp
 • Investering i tidlig indsats
 • Investering i øget inklusion

Fremtidens sundhed og omsorg

 • Øget ATA-tid (hjemmesygeplejen)
 • Øget delegering til social- og sundhedsassistenter (hjemmesygeplejen)
 • Reduktion i enhedsomkostninger (plejeboliger)
 • Øget ATA-tid (hjemmeplejen)
 • Konvertering af døgnrehabiliteringspladser til fordel for træning i eget hjem
 • Kørsel (fra høj til lav takst)
 • Hjerneskadeområdet (specialisering i egen kommune frem for anvendelse af eksterne tilbud)
 • Omlægning af fremtidens træning og aktivitet
 • Fremtidens pleje og omsorg
 • Afvikling af kan-opgaver

 

Medarbejdere og borgerrepræsentanter involveret i processen

Arbejdet har været organiseret omkring en styregruppe med Direktion og de direkte involverede chefer. Styregruppen har løbende fulgt og understøttet processen tæt. Samtidigt har konsulentfirmaet Implement understøttet cheferne i analysearbejdet på de enkelte områder.

 

Med udgangspunkt i forskellige fokusgruppeinterviews og workshops har der været en åben proces med fokus på involvering af MED-organisationen, ledere, mellemledere, forældreråd, DEMO-råd, Handicapråd, Ældreråd mv. For Byrådet er der afholdt to workshops i starten af april, hvor repræsentanter fra Byrådet fik mulighed for at bidrage med temaer, perspektiver og tanker.

 

På baggrund af de mange input og ideer fra interviews og workshops er der udarbejdet et mulighedskatalog med forslag til mulige omstillings- og effektiviseringsmuligheder for ”Fremtidens læringsmiljøer for børn og unge” samt ”Fremtidens sundhed og omsorg”.

Med udgangspunkt i mulighedskataloget arbejdes der videre med forslagene, hvorefter de fra sommerferien indgår i forberedelserne til Direktionens samlede oplæg til budget 2020.

Video

Se borgmester Ole Bollesen og kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen giver deres oplæg til de to budgetanalyser:

 

Politisk behandling

Kommissoriet for Fremtidens læringsmiljøer for børn og unge blev endeligt godkendt i Økonomiudvalget den 12. november 2018.

Kommissoriet for Fremtidens sundhed og omsorg blev godkendt i økonomiudvalget den 12. september 2018.

Kommissorier

Der er udarbejdet kommissorier for begge analyser og der kan ses herunder i bilag.

 

Opdateret: 12-08-2020 14:14

Kontakt