Bevillingsmyndighed

Udstedelse af alkoholbevillinger

 

Alkoholbevillinger udstedes af byrådet - i henhold til restaurationslovens § 10, stk. 2. Kompetencen kan uddelegeres til enten Økonomiudvalget eller ét af de stående udvalg.

På sammenlægningsudvalgets møde den 9. november 2006 godkendte sammenlægningsudvalget at Byrådet delegerer sin kompetence som bevillingsudstedende myndighed til Økonomiudvalget.

 

Alkoholbevilling

Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin skal have en alkoholbevilling.
Her kan du se, i hvilke tilfælde politiet kræver, at du er i besiddelse af en alkoholbevilling.
Du kan også få nærmere information om, hvordan du ansøger om alkoholbevilling.

Personer
Alkoholbevilling kan kun gives til personer, der har næringsbrev til det forretningssted, hvor der skal serveres alkohol.

Ansøgeren skal som hovedregel være fyldt 25 år for at søge om alkoholbevilling. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 23 år.  Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål.

Derudover må ansøgeren ikke:

 • have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs,
 • have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover
 • være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Selskaber
Alkoholbevillinger til selskaber m.v. kan kun gives til selskaber, der har næringsbrev til det forretningssted, hvor der skal serveres alkohol. For ansøgning: se www.næringsbasen.dk

Selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 25 år. Hvis en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget er afsluttet skal ansøgeren være fyldt 23 år.

Derudover må direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne ikke :

 • være umyndige eller under værgemål, 
 • have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, eller
 • være dømt for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2

Der må heller ikke foreligge forhold, som efter § 16, stk. 1, 2 og 5 i lovbekendtgørelse 2005-08-09 nr. 786 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. er til hinder for meddelelse af bevilling.

Ansøgning
Ansøgning om alkoholbevilling hentes på https://politi.dk/oestjyllands-politi og afleveres til Østjyllands Politi, Bevillingskontoret i Aarhus, som kan give den fornødne vejledning om udfyldning af ansøgningsskemaet og vedlæggelse af dokumentation. 

Bevillingskontoret undersøger herefter, om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldte. Der indhentes dels oplysninger fra Skat for at undersøge, om ansøgeren skylder skat og moms, dels en udtalelse fra Natur og Miljø. I nogle tilfælde indhentes der endvidere udtalelse fra Bygningsinspektorater og Brandvæsenet. Ydermere underrettes Fødevareregion Nord.

Sagen fremsendes herefter til Syddjurs Kommune, Ledelsessekretariatet, der forbereder sagens behandling i Økonomiudvalget og udarbejder dagsorden for Økonomiudvalgets møder.

Der behandles alkoholbevillinger på Økonomiudvalgets møder 4 gange årligt.

Disse møder er ikke offentlige. Der er normalt ikke mulighed for personligt fremmøde.

Når Økonomiudvalget har truffet afgørelse i sagen, sendes svar til ansøger, politi, evt. Fødevareregionen mv.

Økonomiudvalget behandler også ansøgninger, som

 • anmodninger om fornyelse af bevillinger
 • udvidet åbningstid
 • ansøgninger om alkoholbevillinger til bestående forretninger 
 • ansøgninger om godkendelse af bestyrer 
 • ansøgninger om godkendelse af ændringer i bestyrelsessammensætningen 
 • begrænsede bevillinger på standardvilkår til foreninger, kollegier, biografer og teatre
 • o.lign. 

Yderligere vejledning
Du kan finde yderligere vejledning samt blanketter til ansøgning om alkoholbevilling på https://politi.dk/oestjyllands-politi

Opdateret: 14-01-2020 20:45

Kontakt