Byggesagsgebyr

Gebyret inddrives for realitetsbehandling af ansøgningen/anmeldelsen, og opkræves således uanset om afgørelsen udmunder i en tilladelse eller et afslag.

Ved meddelelse af et afslag opkræves det samme gebyr som en godkendelse af det pågældende projekt ville udløse - dog maksimum kr. 10.000,-

Byggesagsgebyret efter timepris opkræves ad to omgange. Når der er truffet afgørelse til ansøgningen, modtager du den første faktura for medgået tid frem til afgørelsen. Når byggesagen afsluttes fremsendes den anden faktura for gebyropkrævning for medgået tid efter tilladelsen.

Byggesagsgebyret opkræves med hjemmel i Byggelovens § 28, stk. 1, samt Bygningsreglement 2018, § 39 og i medfør af Syddjurs Kommunes Taksblad 2021.
 

TILLADELSER og AFSLAG Gebyr 2020 Gebyr 2021
Sekundær bebyggelse (pr. 1. juli 2017) Timepris Timepris
Garager, carporte, udhuse, drivhuse, åbne overdækninger og lignende sekundære bygninger: 616,- kr. 616,- kr.  
     
Enfamiliehuse og sommerhuse Timepris Timepris
Pris pr. boligenhed: enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og lignende boligenheder med dertilhørende garager, carport, udhus eller lignende småbygninger. 616,- kr. 616,- kr.
Tilbygninger til ovenstående bygningstyper. 616,- kr. 616,- kr.
     
Industri- og lagerbygninger
(én etage i konsekvensklasse CC1 eller CC2)

 
   
  0,- kr. 616,- kr.
Jordbrugets avls- og driftsbygninger
(én etage i konsekvensklasse CC1 eller CC2)

 
   
  0,- kr. 616,- kr.
Andre faste konstruktioner m. v.    
Facade- og udhængsskilte samt pyloner og lignende, legepladsredskaber, antenner, tribuner, samt udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt befæstede pladser  0,- kr. 616,- kr.
Master og minivindmøller (husstandsvindmøller) under 25 kW 0,- kr. 616,- kr.
Større vindmøller over 25 kW 0,- kr. 616,- kr.
Cirkustelte (gebyr pr. sagsbehandling) 0,- kr. 616,- kr.
Forlystelser i forlystelses- og/eller dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som rutschebaner, karruseller og lignende) 0,- kr. 616,- kr.
     
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri
pr. m² bruttoetageareal
Timepris Timepris
Butikker, kontorer, supermarkeder, hoteller, restauranter, biografer, museer, kirker, institutioner, skoler, gymnasier, sundhedsklinikker, idrætshaller og -anlæg m.v. samt øvrige industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger 0,- kr. 616,- kr.
Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel (gældende fra 2015) 616,- kr. 616,- kr.
     
Diverse uanset kategori    
Øvrige tilladelser, godkendelser, dispensationer 0,- kr. 0,- kr.
Minimumsgebyr for tilladelser og anmeldelser 0,- kr. 0,- kr.
Gebyr for afslag

Samme takst som tilladelse dog maks. 10.000,- kr.

Samme takst som tilladelse dog maks. 10.000,- kr.
Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring    
Ugentlig tvangsbøde pr. boligenhed 7.000,- kr. 7.000,- kr.
     
Bøde for manglende, mangelfuld eller ukorrekt registrering af bygninger og bebyggelser i BBR 5.000,- kr. 5.000,- kr.

 

Opdateret: 06-01-2021 13:05

Kontakt