Færdigmelding og Ibrugtagning

Ifølge i BR18, § 40 stk. 1 skal byggearbejder, der kræver byggetilladelse færdigmeldes til kommunalbestyrelsen. Jf. § 40 stk. 2, skal der ved færdigmelding fremsendes følgende:

1) Dokumentation for, at der er tegnet byggeskadeforsikring, og at præmien er betalt, jf. byggelovens § 25 C, stk. 2, for byggeri omfattet af byggelovens § 25 A.

2) Erklæring om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet.

3) Dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser i den færdige bygning. Dokumentationen skal bestå af al for byggearbejdet relevant materiale, herunder overordnede

beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, prøvninger, målinger mv. Det skal ved det fremsendte dokumenteres, hvordan specifikke niveauer er fastsat på baggrund af bygningsreglementets funktionskrav, og hvordan de specifikke niveauer eller detailkrav i bygningsreglementet opfyldes.

4) Drift- og vedligeholdelsesmanual for bebyggelsens installationer, jf. §§ 80, 328, 392, 419 og 452.

Ifølge § 43 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen kontrollere, at ansøgeren har indsendt dokumentation for overholdelse af de krav i bygningsreglementet, som byggearbejdet er omfattet af, samt krav til dokumentation stillet ved tilladelsen, inden der kan meddeles ibrugtagningstilladelse.

Det er dermed Syddjurs Kommunes opgave, ved færdigmelding, at påse om ansøgeren har sendt dokumentation for overholdelse af de krav, som byggearbejdet er omfattet af.

Syddjurs Kommune påser ikke kvaliteten af det indsendte materiale, men vurderer alene dokumentationens karakter i forhold til det enkelte funktionskrav.

Opdateret: 08-01-2020 14:11

Kontakt