Landbrug

Alle etableringer, udvidelser eller ændringer af erhvervsmæssige husdyrbrug skal som udgangspunkt anmeldes til kommunen - se mere i menuen til venstre

I landbrugsgruppen arbejder vi især med husdyrbrug, herunder landbrugsmiljøtilsyn på husdyrbrug med erhvervsmæssige dyrehold, samt udarbejdelse af tilladelser og godkendelser til de lidt større husdyrbrug. I menuen til venstre kan du finde sider med oplysninger om forskellige landbrugsrelaterede emner.

AKTUELT

(December 2021) Brugerbetaling for miljøtilsyn og godkendelsesarbejde 2020/2021

Vær opmærksom på din digitale postkasse.

Hvis du har haft tilsyn eller har fået behandlet en ansøgning om miljøgodkendelse i løbet af perioden fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021, vil du modtage en faktura i din digitale postkasse.

Syddjurs Kommune udsender i den kommende tid faktura til kommunens landbrug, for det antal timer, som er brugt på miljøtilsyn og/eller godkendelsesarbejde i perioden fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021. Fakturaer sendes til husdyrbrugets digitale postkasse. Der er brugerbetaling for en del af det arbejde, som vi i landbrugsgruppen laver. Timesatsen reguleres årligt. Der skal ikke betales moms af brugerbetalingen.

 

(April 2021) I år gennemføres der 2 tilsynskampagner på husdyrområdet

Tilsynskampagne 1: Dokumentationskrav for IE-husdyrbrug

Det er et nyt lovkrav, at husdyrbrug med en produktionsstørrelse over EU's grænser for IE-virksomhed, årligt skal dokumentere en række tiltag for egenkontrol på virksomheden. Det er nyt for kommunen at skulle føre tilsyn med disse dokumentationskrav, og for virksomhederne kan der være en række spørgsmål til, hvilken dokumentation, der er tilstrækkelige til at opfylde bekendtgørelsen. Kampagnens mål er at oplyse alle ejere af IE-husdyrbrug, som er omfattet af dokumentationskravet, om hvordan de kan leve op til reglerne, og på sigt undgår unødige håndhævelser ved kommunalt tilsyn.

Tilsynskampagne 2: Opbevaring af fast husdyrgødning og tilsyn hermed

Visse ejere af mindre erhvervsmæssige husdyrhold, er ikke omfattet af regelmæssigt kommunalt tilsyn, men skal overholde de regler, der er beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsen, når de opbevarer og håndterer fast husdyrgødning. Formålet med reglerne er at undgå gener og forurening af blandt andet grundvandet. Syddjurs Kommune vil med denne tilsynskampagne gerne oplyse ejere af ejendomme, der håndterer fast husdyrgødning om reglerne og om, at kommunen fører tilsyn med blandt andet markstakke samt gødning på møddingspladser.

De aktuelt berørte ejendomme vil modtage en skrivelse i e-boks.

 

(Marts 2021) Link til aktuel status på fugleinfluenza

Fugleinfluenza - aktuel situation (foedevarestyrelsen.dk)

(Januar 2021) Afslutning af tilsynskampagne fra 2020 om miljøledelse

Der blev i 2020 udført en tilsynskampagne med titlen ”Miljøledelse – betydning for miljøet og økonomien”.

Kampagnens mål var at oplyse alle ejere med større husdyrbrug som er omfattet af lovkravet om indførelse af miljøledelse senest d. 21. februar 2021 om reglerne herfor samt om de miljømæssige og økonomiske gevinster der kan være ved at indføre miljøledelse også på ejendomme der ikke er omfattet af kravet.

I alt 148 husdyrbrug, fordelt på 94 ejere fik tilsendt kampagnematerialet via e-boks. Der blev efterfølgende udført tilsyn hos 40 husdyrbrug.

Informationsmaterialet blev endvidere tilgængeligt på kommunens hjemmeside, og Djursland Landboforening annoncerede kampagnen i deres medlemsblad nr. 85 – april 2020.

Samlet set har kampagnen været tilfredsstillende. På de fysiske kampagnetilsyn, har ejerne været overvejende positive i dialogen om årets kampagne. Det forventes, at der vil kunne ses en positiv effekt af kampagnen i de følgende år, i form af øget fokus på miljøledelse.

Rapporten er tilgængelig på kommunens hjemmeside: https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/kampagnetilsyn_2020_-_miljoeledelse.pdf

 

(Oktober 2020) Fakturering for miljøtilsyn og miljøgodkendelser 2020

Syddjurs Kommune udsender i den nærmeste fremtid fakturaer til de husdyrbrug, som har fået udført et miljøtilsyn eller udarbejdet en miljøgodkendelse/-tilladelse i 2020. Der er også brugerbetaling for sagsbehandling af beholderkontroller, såfremt der er håndhævet fejl eller mangler.

Kommunen udsender fakturaer for ovenstående én gang årligt jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (BEK nr. 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.). Bekendtgørelsen angiver, at fakturering skal ske per 1. november. Nogle vil derfor opleve at modtage en faktura, for et miljøtilsyn eller en miljøgodkendelse der blev udarbejdet i udgangen af 2019 eller starten af 2020.

Har man fået udført tilsyn eller udarbejdet en miljøgodkendelse EFTER 1. november 2020, vil man først modtage en opkrævning ved næste års fakturering (2021). Enkelte kan opleve at få 2 fakturaer for samme tilsyn: Én for de timer, der er brugt før 1. november 2020, og én igen ved udgangen af 2021, for timer der er brugt efter 1. november 2020 på samme tilsyn.

Du er velkommen til at henvende dig til forvaltningen på mail landbrug@syddjurs.dk såfremt du ønsker flere oplysninger eller har spørgsmål til ovenstående.

 

Tilsynskampagne 2020:

Miljøledelse – betydning for miljøet og økonomien

Alle, der har et husdyrbrug, kan indføre miljøledelse til gavn for både miljøet og sin pengepung. Dog er det et lovkrav, at visse store husdyrbrug har implementeret et miljøledelsessystem inden d. 21. februar 2021. 

 

Med dette års tilsynskampagne oplyses alle ejere af større husdyrbrug om mulighederne for at indføre miljøledelse på deres ejendom.

 

Miljøledelse handler om at spare ressourcer, sænke risikoen for miljøuheld og i øvrigt være opmærksom på, hvordan den daglige drift af husdyrbruget kan have betydning for miljøet. Et gennemarbejdet miljøledelsessystem kan medføre forbedringer på virksomhedens bundlinje, og samtidig betyde lettelser for miljøet - arbejdet med miljøet har også en positiv effekt på omverdenens opfattelse af landbruget. Som en ekstra bonus kan et miljøledelsessystem medføre, at kommunen ikke kommer så ofte på tilsyn.

 

Miljøstyrelsen har udarbejdet forslag til miljøpolitik, forslag til indsatsområder, hjælpeskemaer med vejledning og resultatfremstilling, så arbejdet med miljøledelse bliver let, smidigt og resultatorienteret. Derudover har Miljøstyrelsen udarbejdet en række skemaer med forslag til, hvilke elementer der kan indgå i et miljøledelsessystem (https://mst.dk/media/175193/mini-miljoeledelse-2017-farve-opdateret-d-29052019.pdf).

 

Byrådet i Syddjurs Kommune vil tage del i ansvaret for at opnå FNs 17 verdensmål, som sammenfattende har budskabet om, at vækst og udvikling skal knyttes op på princippet om bæredygtighed. Tilsynskampagnen i 2020 omkring miljøledelse, er derfor en del af Syddjurs Kommunes vision med arbejdet om bæredygtighed. Med kampagnen berøres blandt andet følgende af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling: ”Bæredygtig Energi”, ”Ansvarligt Forbrug og Produktion” samt ”Klimaindsats”.

 

(Januar 2020) Konklusion på tilsynskampagnen i 2019 for landbrug

Syddjurs Kommune udførte i 2019 en tilsynskampagne med titlen ”Flydelagets betydning for naturen og landmandens økonomi”.  Kampagnens mål var, gennem oplysning og dialog, at sikre, at de af kommunens landmænd, der håndterer og opbevarer flydende husdyrgødning i gyllebeholdere, har kendskab til effekten af at etablere et godt og tæt flydelag. Der blev via GIS identificeret 199 ejere af beholdere, som fik tilsendt en til lejligheden udarbejdet brochure. Der blev efterfølgende udført tilsyn hos 50 af disse (med i alt 96 beholdere). Det var positivt at opleve, at der ingen håndhævelser var i forbindelse med kampagnens tilsyn. Det forventes, at kampagnen på sigt vil få en positiv natur- og miljømæssig effekt, idet der vil være mindre ammoniakfordampning som følge af tætte flydelag.

Rapporten er tilgængelig på kommunens hjemmeside under menuen "Miljøtilsyn på landbrug". 

Tilsynskampagnen i 2020 på landbrugsområdet, vil omhandle miljøledelse på de større husdyrbesætninger.

 

(November 2019) Fakturering for miljøtilsyn og miljøgodkendelser 2019 er udsendt

Syddjurs Kommune er har udsendt fakturaer til de landbrugsvirksomheder som har fået udført et miljøtilsyn eller udarbejdet en miljøgodkendelse i 2019.                 

Kommunen udsender fakturaer for ovenstående én gang årligt jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (BEK nr. 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.). 

Det er bekendtgørelsen der angiver, at faturering skal ske senest 1. november. Flere landmænd vil derfor kunne opleve at modtage en faktura, for et miljøtilsyn eller en miljøgodkendelse der blev udarbejdet i starten af 2019.    

Har man fået udført tilsyn eller udarbejdet en miljøgodkendelse EFTER 10. oktober, vil man først modtage en opkrævning ved næste års fakturering. Man kan også opleve at få en faktura for de timer, der er brugt før 10. oktober, og herefter få faktureret de timer der bruges efter denne dato om et år.

Du er velkommen til at henvende dig til forvaltningen på mail landbrug@syddjurs.dk såfremt du ønsker flere oplysninger.

 


(Maj 2019) Sæt ind mod fluerne nu!

Så er det tid til at sætte ind mod fluerne!

Hvis man vil undgå en flueplage hen over sommeren, er det vigtigt at bekæmpe fluerne så tidligt som muligt. De voksne fluer er allerede begyndt at indfinde sig og inden længe er de første par generationer på vingerne.

God staldhygiejne, dvs. daglig renholdelse og hyppige udmugninger, er af afgørende betydning, - især rengøring i kroge og langs kanter. Husk også at overdække gødningen på møddingspladsen.

For at fange flest mulige voksne fluer, er det en god ide med limsnore, lysfælder og smørelse på fx staldvægge. Har fluerne nået at lægge æg, kan du vande på dybstrøelse med et larvicid. Har du gyllekanaler, er det en god ide med rovfluer.

 

(April 2019)

Liv i landskabet – skab natur i det opdyrkede land

En lang række vilde dyre- og plantearter har hjemsted i agerlandskabet. Markliv.dk er en hjemmeside, der er blevet til i samarbejde mellem en række organisationer, landbrugserhvervet, forskningsinstitutioner og myndigheder. På hjemmesiden kan du finde inspiration til at skabe flere levesteder i landskabet:

”Som lodsejer kan du gøre en stor forskel for den natur, der er på din ejendom, blandt andet ved at skabe mere variation i plantedækket og beskytte de permanente strukturer i landskabet, fx læhegn, vildtremiser m.v. Du kan forbedre forholdene ved at udlægge dele af dine dyrkede omdriftsarealer som vildt- og bivenlige tiltag eller som bræmmer, eller hvis det passer dig bedre, at udlægge større arealer som brak (forskellige braktyper).”

Få konkrete tips på: https://lbst.dk/landbrug/markliv/

Tjek endvidere samlingen af vejledninger og faktaark, der findes på området og find information om, hvilke regler, du skal være opmærksom på.

Også jægerforbundet har udgivet en pjece med inspiration til natur- og vildtpleje på landbrugsarealer: https://udgivelser.jaegerforbundet.dk/natur-og-vildtpleje2019/#/

(Februar 2019)

Tilsynskampagne i Syddjurs Kommune 2019

Flydelagets betydning for den nærmeste natur og dig

Syddjurs Kommune vil med dette års tilsynskampagne gerne oplyse alle ejere og brugere af gyllebeholdere om flydelagets betydning for naturens tilstand, samt den gevinst der er, ved at ”opspare” mest mulig kvælstof til brug for planteproduktionen.

 

Der er i forbindelse med kampagnen udsendt en brochure til ejere og brugere af  gyllebeholdere i kommunen.

 

Har du et husdyrbrug, vil du muligvis modtage kommunalt tilsyn i 2019 – i så fald får du et separat brev herom. Men alle, der er brugere af en gyllebeholder, kan gøre både naturen og sig selv en tjeneste ved at holde flydelaget tæt.

 

Sårbar natur i tilbagegang

 

Overdrev er et af de mest artsrige naturtyper, der findes i Danmark og mange sjældne såvel som mere kendte planter, er knyttet hertil. Desværre viser undersøgelser, at naturtyper som heder og overdrev er i kraftig tilbagegang.

 

Landbrugets påvirkning af naturen

 

Tilbagegangen for vores sårbare natur skyldes flere faktorer, heraf er ammoniakfordampning fra landbrug én af dem. Husdyrgødning er den vigtigste kilde til udledning af ammoniak fra landbruget. Derfor er håndteringen af husdyrgødning i fokus, når fordampningen ønskes reduceret.

 

Hvordan kan påvirkningen mindskes?

 

Overdækkes gyllelagre korrekt, reduceres fordampningen herfra markant. Når din gyllebeholder er overdækket med et tæt flydelag, reduceres ammoniakfordampningen med omkring 80%!

 

Gevinst for både natur og landmand

 

Selvom det kan være forbundet med udgifter at etablere enten et tæt flydelag eller anden tæt overdækning på beholdere, kan udgiften modregnes i et højere udbytte i marken. Målinger foretaget af Danmarks Jordbrugsforskning viser, at 15% af gyllens kvælstof kan fordampe, hvis en beholder ikke har flydelag. Hermed forringes gyllens næringsstofværdi med omkring 5 kr. pr. ton. Har du for eksempel en beholder med 2.000 tons gylle uden flydelag, svarer det til, at der kan fordampe kvælstof til en værdi af ca. 10.000 kr. Hertil kommer udbyttetab.

 

En vigtig del af kampagnen er, at der er en god dialog omkring emnet. Du er derfor velkommen til at henvende dig til forvaltningen på mail landbrug@syddjurs.dk såfremt du ønsker flere oplysninger.

 

Læs mere i info-brochuren som er vedhæftet nederst.

 

(Februar 2019) Fakturering for miljøtilsyn og miljøgodkendelser 2018 er udsendt

Syddjurs Kommune er i øjeblikket i gang med at udsende fakturaer til de landbrugsvirksomheder som har fået udført et miljøtilsyn eller udarbejdet en miljøgodkendelse i 2018.                 

Kommunen udsender fakturaer for ovenstående én gang årligt jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (BEK nr. 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)

Flere landmænd vil derfor kunne opleve at modtage en faktura her i starten af det nye år – 2019, for et miljøtilsyn eller en miljøgodkendelse der blev udarbejdet i starten af 2018.    

OBS: Vi er blevet opmærksomme på, at nogle regninger ved en fejl er blevet udsendt som girokort og ikke digitalt. Kontakt landbrugsgruppen på mail landbrug@syddjurs.dk såfremt en digital regning ønskes!

(September 2018) Revurderinger af miljøgodkendelser til landbrug

Den 1. august 2017 trådte en ny regulering af husdyrbrug i kraft. De nye regler har betydning for revurdering af allerede meddelte miljøgodkendelser.

Hidtil har alle ejendomme med en § 11 eller § 12 godkendelse skulle revurderes mindst hvert 8. år. Fremover er det kun miljøgodkendelser meddelt til IE-brug (se nederst) der med sikkerhed skal revurderes regelmæssigt. For ejendomme med en § 11 godkendelse eller med en § 12 godkendelse som ikke vedrører et IE-brug, skal der kun ske revurdering, såfremt kravet for totaldeposition for ammoniak til såkaldt kategori 1 og 2 natur, ikke kan overholdes.

Syddjurs Kommune vil derfor screene alle miljøgodkendelser der er under grænserne for et IE-brug. Såfremt din miljøgodkendte bedrift ikke skal revurderes, vil du modtage en afgørelse herom.

Bortfald af arealvilkår

I forbindelse med den ny husdyrlov, skal det oplyses, at vilkår i en miljøgodkendelse, der vedrører arealer, ligeledes bortfaldt d. 1. august 2017. Beskyttelsen af natur, overfladevand og grundvand fra arealernes påvirkning er i stedet indarbejdet i generelle regler og indsatsplaner. 

Det betyder, at evt. arealvilkår i miljøgodkendelsen for din ejendom er bortfaldet. Som hovedregel er det vilkår rettet mod arealernes drift, der bortfalder. Vilkår relateret til BAT eller fosforindhold i foderet begrundet i BAT vil ikke bortfalde. Heller ikke vilkår til udbringning af husdyrgødning relateret til BAT og hensynet til naboerne bortfalder.

Godkendelserne efter den tidligere lovgivning, forsætter uændret, indtil der foretages en godkendelsespligtig ændring af enten dyrehold eller anlæg, eller der ansøges om at komme ind under den nye lovgivning.

Revurdering af IE-husdyrbrug – nye BAT-krav

IE-husdyrbrug er bedrifter med: Enten flere end 750 stipladser til søer, eller flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

EU lovgivningen angiver, at kommunerne skal tage miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug op til revurdering, når der kommer nye BAT-krav. Alle IE-husdyrbrug skal derfor senest den 21. februar 2021, som er 4-årsdagen for offentliggørelse af de seneste BAT-konklusioner, overholde de af BAT-konklusionernes krav, der ikke er indført som generelle regler, f.eks. om miljøledelse.

BAT betyder ”Best Available Technique”, hvilket vil sige den bedste tilgængelige teknik.

Ved revurderingen skal kommunen forholde sig til totaldeposition for ammoniak og til samtlige, oprindelige godkendelsesvilkår. Der kan blive påbudt nye vilkår for at leve op til de nye krav.

Da de nye regler skal være implementeret i 2021, påbegyndes revurderingerne allerede nu. Du vil blive kontaktet af forvaltningen, når revurderingen af dit IE-husdyrbrug opstartes.

Har du spørgsmål til, hvad dette vil betyde for dig, er du velkommen til at kontakte landbrugsafdelingen. Direkte mail kan sendes til landbrug@syddjurs.dk

(Juni 2018) SYDDJURS BLIVER BIVENLIG KOMMUNE

Såvel vilde bier som honningbier er trængte mange steder i det danske kulturlandskab. I visse perioder af året er det særdeles svært for bierne at finde føde. Fødemanglen er kritisk, da den gør bierne mere modtagelige og sårbare overfor sygdomme og pesticider.

Udvalget for Natur, Teknik og Miljø har besluttet, at Syddjurs skal være en bivenlig kommune i samarbejde med Danmarks Biavlerforening.

Landbrug & Fødevarer har den 8. juni lanceret kampagnen ”Bivenlig”. De har i denne forbindelse udarbejdet vedhæftede folder til landmændene. Folderen indeholder 10 anbefalinger til bivenlige tiltag, med afsæt i de anbefalinger, som SEGES har udarbejdet.

Vi opfordrer hermed kommunens landmænd til at finde inspiration i understående folder.

 

(Marts 2018) TILSYNSKAMPAGNE 2018 

 

Vejledning om anmelderegler for små husdyrbrug - ny lovgivning 

Den 1/8 2017 trådte en ny Husdyrlov i kraft. Lovgivningen medfører ændrede grænser for, hvornår et dyrehold skal anmeldes til kommunen. Der er forskellige typer af anmeldelser, tilladelser og godkendelser afhængig af størrelsen på dyreholdet.

  • Før august 2017 blev et dyrehold fastsat til et antal dyr/dyreenheder. Hvis der sker ændringer i dyreholdet sammensætning/antal skal dette anmeldelse til kommunen.

     

  • Efter indførelsen af den nye husdyrlov anmeldes der et produktionsareal, hvor det er muligt at ændre antallet af dyr uden, at det skal anmeldes til kommunen, såfremt man kan holde sig inden for det anmeldte produktionsareal

Hvad gælder for dit dyrehold?

For dyrehold etableret før august 2017 gælder, at det skal anmeldes til kommunen første gang, dyreholdet udvides eller ændres.

Alle nyetablerede (erhvervsmæssige) dyrehold skal anmeldes. Grænsen, for hvornår man er erhvervsmæssig, er fastsat i loven (se i menuen til venstre under "Etablering, ændring eller ophør af dyrehold")).

Ved anmeldelse af etablering eller ændring, skal kommunen oplyses om, hvor mange kvm stald du har på din ejendom. Se skema til anmeldelse i Landbrugsmenuen under "Blanketter/selvbetjening".

Er dit dyrehold reduceret til under grænsen for at være erhvervsmæssig, kan du oplyse kommunen herom. Der udføres herefter ikke længere tilsyn med ejendommens dyrehold.

Fortsætter du uændret, skal du ikke foretage dig noget. Dyreholdet reguleres fortsat efter de gamle regler.

 

 

(Marts 2018) Hestegødning - korrekt håndtering

 

Mange hesteejere kender ikke reglerne for opbevaring af hestegødning

 

Fast gødning fra heste

Hestepærer og gødning fra daglig udmugning, må ikke lægges i marken. Selv om tørstofprocenten i ”frisk” hestegødning er over 30, må gødningen ikke lægges direkte i markstak. Gødningen skal først gennemgå en komposteringsproces. Hestegødningen skal derfor opbevares på stald eller på en godkendt møddingsplads i mindst 3 – 4 måneder, før den må oplagres i markstak. Nogle vælger at opstille en godkendt container, til at opbevare den friske gødning.

 

Selvom der er daglig tilførsel af gødning til en møddingsplads, skal der stadig være overdækning på gødningen.

 

Hvornår må gødning komme i markstak?

Det er kun kompost med et tørstofindhold på mindst 30 %, der må opbevares i en overdækket markstak. Ved kompost forstås dybstrøelse og fast gødning, som i stalden eller på møddingspladsen har undergået en omsætningsproces.

 

Dybstrøelse vil normalt være kompost, når det har været opbevaret på stalden eller møddingspladsen i gennemsnit 3 – 4 mdr. Ved dybstrøelse forstås en gødningsmåtte af halm eller andet strøelse, hvor urin, gødning og vandspild opsuges af gødningsmåtten, og der løbende tilføres halm eller andet strøelse for at holde overfladen tør.

 

Husk at overdække markstakken

Markstakken skal overdækkes med vandtæt materiale umiddelbart efter udlægning. Dybstrøelse/kompost må dog opbevares i marken uden overdækning i op til en uge i forbindelse med udspredning.

 

Markstakken skal overdækkes for at begrænse tabet af kvælstof til omgivelserne og for at minimere risikoen for udvaskning af kvælstof og fosfor ved regnskyl. Markstakken skal derfor overdækkes så tætsluttende og vandtæt som muligt. Der kan f.eks. anvendes halmballer, bildæk, sandsække eller lignende til at fastholde overdækningen. Overdækningen skal tilses jævnligt i løbet af opbevaringsperioden, og skader, i form af huller i overdækningen, skal straks udbedres.

 

– og tænk over hvor den lægges

Markstakke skal placeres, så afstandskravene, der er angivet i husdyrgødningsbekendtgørelsen, overholdes. Markstakke bør placeres med størst mulig afstand til naboer for at undgå gener, og de bør placeres, så de ligger mest muligt i læ. Udsættes markstakken for vind, er der risiko for, at overdækningen blæser i stykker. Der er bl. a. minimumskrav til afstande til veje, naboskel, vandforsyning og bolig.

 

Markstakke må ikke placeres på arealer som skråner mod vandløb og søer, da dette kan give risiko for afstrømning og efterfølgende forurening af vandløbet eller søen. Markstakke må højst ligge samme sted i 12 måneder, og må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år. Der skal noteres (f. eks på et kort), hvor markstakkene placeres, og hvor længe stakken har ligget samme sted.

 

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen i Syddjurs Kommune på tlf. 87 53 50 00

 

(August 2017) Ny lovgivning

I august 2017 trådte en helt ny lovgivning i kraft på landbrugsområdet. Baggrunden herfor er, at der bl.a. skal være en større fleksibilitet for erhvervet. I forbindelse med den ændrede lovgivning vil arealerne og tilførsel af gødning herpå ikke længere være kommunens myndighedsområde. Denne del vil blive reguleret af generel lovgivning, og det vil være Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der fremadrettet vil være myndighed herpå.

Lovgivningen medfører ligeledes ændrede grænser for, hvornår et dyrehold skal anmeldes til kommunen. Der vil være forskellige typer af anmeldelser, tilladelser og godkendelser afhængig af størrelsen på det ansøgte dyrehold. Grænsen for hvilken type godkendelse, der skal ansøges om, bliver baseret på antallet af stipladser i staldene og dermed størrelsen af stalden samt ammoniakemissionen fra stalden.

 

(Februar 2017) Tilsynskampagne med møddingspladser (afsluttet)

Syddjurs Kommune udførte i 2017 kampagnetilsyn angående opbevaring af husdyrgødning på møddingspladser.

Kampagnen er afsluttet.

Se rapporten over kampagnen under menupunktet miljøtilsyn. Nederst på siden kan du se vejledningen om korrekt udformning af møddingsplads.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opdateret: 06-12-2021 11:15

Kontakt