Gødning fra husdyrhold

Reglerne for opbevaring af gødning afhænger af, hvilke dyr gødningen stammer fra, og om den er fast eller flydende


På denne side kan du læse om:

  • afstandsregler for opbevaring af husdyrgødning
  • opbevaring af flydende husdyrgødning
  • opbevaring af fast gødning, og
  • hvad må jeg lægge i markstak

Afstandsregler

Stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning, skal opfylde afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Du kan finde den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse på www. retsinformation.dk

 

Flydende husdyrgødning - opbevaring

Flydende husdyrgødning kan opbevares i lukkede eller åbne beholdere. Der stilles krav om, at opbevaringsanlæggene har en tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Denne vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel.

For kvægbrug, hvor 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg, der går ude i sommerhalvåret, er der dog krav til normalt mindst 7 måneders kapasitet.
 

Beholdere

Beholdere for flydende husdyrgødning skal være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. Denne udelades, hvis der i stedet etableres tæt overdækning, f.eks. i form af naturligt flydelag, eller anden tæt overdækning på beholderen. 

Se mere om opbevaring i gyllebeholdere under menu-punktet "Gyllebeholdere" til venstre.

 

Opbevaring af fast gødning

Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger, der er indrettet efter bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen eller i en tæt lukket container, placeret på et befæstet areal med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende. Kun gødning fra heste og mink må opbevares i container.
 

Størrelse og afløbsforhold

Møddingens sider skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Møddingbund og randbelægning samt belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb.

Afløb skal føres til en møddingsaftbeholder eller lignende. Lagre af fast gødning uden daglig tilførsel skal overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning.
 

På hjemmesiden Videncentret for Landbrug kan du blandt andet finde følgende byggeblade:

  • byggeblad om møddingsplads med 2 meter randzone
  • byggeblad om opførelse af møddingsplads med afgrænsningsmur
  • byggeblad om container til opsamling af fast gødning

 

Hvad må jeg lægge i markstak?

Som hovedregel skal fast husdyrgødning (inkl. dybstrøelse) opbevares i en mødding med fast bund og afløb. Kompost må dog opbevares i marken, hvis tørstofprocenten er mindst 30 % for hvert delparti.

For at gødning er kompostlignende, skal det som hovedregel have ligget i stalden i 3-4 måneder.
 

Dybstrøelse fra svin

Dybstrøelse fra svin, uden separat gødeareal er en undtagelse. Svin fordeler ikke gødning naturligt over hele gødningsmåtten, som f.eks. kvæg gør. Der er derfor risiko for, at gødningsmåtten bliver uhomogen med områder, hvor tørstofindholdet er betydelig under 30 %.

For at modvirke risikoen for udvaskning fra markstakke fra sådanne stalde, skal der udlægges betydelige mængder halm på jorden under markstakken, f.eks. et lag svarende til et stempelslag af en bigballe.
 

Afstandskrav for markstakke

Markstakken skal overholde de samme afstandskrav som møddingspladser, stalde m.m. Stakkene må højst ligge samme sted i 12 måneder og må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.

Det anbefales, at markstakke placeres med størst mulig afstand til naboer, og stakkene skal placeres mindst 30 meter fra skel og behandles med fluebekæmpelsesmidler.

Opdateret: 08-01-2020 14:34

Kontakt