Miljøtilsyn på landbrug

Orientering om miljøtilsyn på landbrugsbedrifter i Syddjurs Kommune

Du kan læse mere om tilsyn i Syddjurs Kommunes Tilsynsplan nederst på denne side.

 

Regler for tilsyn

Syddjurs Kommune gennemfører regelmæssigt tilsyn på alle kommunens landbrug. Reglerne herfor er beskrevet i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Den gældende bekendtgørelse kan findes på Retsinformation.dk

 

Kommunens miljøtilsyn er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Udover selve besøget på ejendommen, faktureres der også for den tid, der bruges til forberedelse og efterbehandling af oplysningerne fra tilsynsbesøget. Nærmere oplysning herom kan fås ved henvendelse til kommunens landbrugsgruppe (tlf 87 53 50 55 eller mail Landbrug@syddjurs.dk) eller på Miljøministeriets hjemmeside.

 

Tilsynet

Når Syddjurs Kommune kommer på miljøtilsyn på din ejendom, kan der for eksempel blive ført tilsyn med alle eller nogle af nedenstående punkter:

  • tilladt/registreret dyrehold

  • opbevaring af husdyrgødning (hvor/hvordan)

  • markstakke, regler for afstandskrav og overdækning

  • oplag af ensilage

  • afløbsforhold

  • oplag af smøreolie og spildolie

  • håndtering af affald
  • dokumentation for alder på olietanke til dieselolie og fyringsolie

  • hvis der er udarbejdet en miljøgodkendelse for ejendommen, gennemgås de vilkår, der er stillet heri

Basistilsyn

Der gennemføres basistilsyn på alle landbrug hvert 3. eller hvert 6. år, som fastsat i bekendtgørelsen. Et basistilsyn er et samlet tilsyn, hvor alle landbrugets miljøforhold gennemgås.

 

Prioriterede tilsyn

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrugene ud fra kriterier fastlagt i bekendtgørelsen. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Hvert år udføres prioriterede tilsyn med de landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med de miljøforhold, der er årsagen til den høje risikoscore. At en bedrift har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan f.eks. have en høj risikoscore på baggrund af størrelse eller beliggenhed i forhold til vandløb.

 

Kampagnetilsyn

Hvert år udføres kampagnetilsyn med et særligt afgrænset tema. Det kan for eksempel være markstakke eller møddingspladser. Se rapporter fra tidligere kampagnetilsyn nederst på siden.

 

Offentliggørelse af miljøtilsyn

I henhold til tilsynsbekendtgørelsen skal kommunen offentliggøre resultaterne af landbrugstilsyn. I Syddjurs Kommune kan man via Åben Indsigt fremsøge disse oplysninger, ved at søge på en landbrugsejendoms adresse.

 

Beholderkontrol

Ifølge Miljø- og energiministeriets ”Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand” skal beholdere over 100 m3 kontrolleres mindst hvert 10. år. For beholdere der er beliggende i et område der skråner ned mod en sø eller et vandløb, og for alle beholdere der ligger 100 m eller nærmere til et vandløb eller en sø, er der krav om beholderkontrol hvert 5. år.

I stedet for kontrol kan du vælge at tage beholderen ud af drift. Meddelelse om, at beholderen tages ud af drift sendes på skema til kommunen. Skemaet findes i menuen til venstre under Blanketter/Selvbetjening.Anmodning om kontrol af beholder skal gøres ved at sende skema til autoriseret kontrollant.

 

Manglende flydelag

Manglende flydelag kan medføre krav om fast overdækning af gyllebeholdere. Ved miljøtilsyn eller flydelagskontrol konstateres det ofte, at der ikke er tilstrækkeligt flydelag på gyllebeholdere. Miljøstyrelsen har påpeget, at kommunerne skal give en skriftlig indskærpelse første gang, der konstateres mangelfuldt flydelag, og anden gang skal kommunerne stille krav om fast overdækning (betonlåg, teltoverdækning eller lignende).

 

Tomme beholdere

Når en beholder tømmes, er der ofte rester af gylle i beholderen. Hvis ikke beholderen tømmes helt, eksempelvis med en slamsuger, skal der også etableres flydelag på denne beholder. Hvis du vil vide mere om gylletanke, kan du læse denne folder fra Miljøcenter Østjylland. Hvis du har spørgsmål til reglerne for gylletanke, skal du kontakte Lanbdbrugsgruppen i Syddjurs Kommune tlf. 87 53 50 00 (IKKE Miljøcenter Østjylland som nævnt i folderen).

 

’IED landbrug’, tilsynsplan og tilsynsberetninger

Herunder kan du finde en liste over IED landbrug (meget store landbrug) i Syddjurs Kommune samt den gældende miljøtilsynsplan samt de seneste miljøtilsynsberetninger:

 

Opdateret: 29-06-2021 01:30

Kontakt