PCB affald

For bygninger eller anlæg opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977

Hvis bygningen eller anlægget, der nedrives eller renoveres, er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygherre screene bygningen for PCB (PCB = Poly-Chlorerede Biphenyler) ved udfyldelse af skemaet til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Kravet gælder, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m² af en bygning/anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.

Termoruder

Hvis renoveringen eller nedrivningen medfører udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 – 1977, skal der foretages en screening ved udfyldelse af skema, uanset ovenstående areal- eller mængdebegrænsning.

Hvis der kan svares ”ja” til blot ét af spørgsmålene i screeningsskemaet (se nederst på siden), skal der foretages en kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affald.

For bygninger eller anlæg opført eller renoveret udenfor perioden 1950 - 1977

Er den bygning, det anlæg eller dele heraf som skal renoveres eller nedrives, ikke opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977, er der ikke et krav om screening for PCB. Det er dog sjældent, at der ikke er sket renovering i denne periode, hvilket i praksis betyder, at der i langt de fleste tilfælde skal foretages en screening for PCB.

Formålet med screening og kortlægning

Screeningen har til formål at få klarlagt, om der er sandsynlighed for, at bygningen eller anlægget indeholder PCB-holdigt materiale.

Kortlægningen har til formål at identificere, hvor PCB materialet er, i hvilke mængder det forekommer og hvordan det bortskaffes. Screeningen og kortlægningen af PCB er et led i regeringens handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger.

Hvad er PCB

PCB er en gruppe kemiske forbindelser i materialer, som tidligere har haft stor udbredelse inden for byggeriet. Stoffet blev anvendt og indgik i blandt andet fugematerialer, facademalinger, betonblandinger herunder gulvmasse og forskellige elektroniske komponenter.

PCB er mobilt og kan spores i bygningsdelene omkring de steder, hvor de har været anvendt samt i inde luften og i jorden.

PCB er et miljøfremmed stof, der ophobes i miljøet. Det har vist sig at være miljø- og sundhedsskadeligt i et sådant omfang, at anvendelsen blev forbudt i 1977. Der ses dog eksempler på anvendelse af PCB til forsegling i termovinduer frem til 1980.

PCB-holdigt affald skal derfor indsamles og bortskaffes til miljøgodkendte anlæg. Efterfølgende behandling kan enten ske ved termisk destruktion (forbrænding ved høj temperatur) eller deponering.

Håndtering af PCB-holdigt affald

Det anbefales på et tidligt tidspunkt, efter der er påvist PCB ved screening, at inddrage et firma med dokumenteret erfaring med identifikation, afhjælpning og håndtering af PCB. Firmaet kan dels bistå med planlægning af indsatsen, dels kan firmaet udføre det praktiske arbejde med evt. prøvetagning, aftaler med laboratorier mv.

Identifikation og afhjælpning af et PCB-problem er kompliceret, idet det ofte omfatter mange fagdiscipliner og kræver erfaring. Udtagning af prøver og eventuelt afværgeforanstaltninger mv. bør derfor ikke foretages af personer uden faglig indsigt.

I forbindelse med identifikation af PCB skal det kontrolleres om PCB har spredt sig til bygningsdele omkring fugerne eller omkring det materiale, der er konstateret PCB i.

Bortskaffelse af  PCB-holdigt affald

Når PCB-holdigt affald skal håndteres og bortskaffes skelnes mellem mængden af PCB og typen af affaldet:

  • Farligt affald med mere end 50 mg/kg (50 ppm) PCB (fugemateriale, rammer fra termovinduer, murværk, jord eller andet affald) anvises af Syddjurs Kommune til behandling via Ekokem (det tidligere Kommune Kemi).
  • Deponeringsegnet affald (murværk og ikke forbrændingsegnet bygge- og anlægsaffald) med mindre end 50 mg/kg (50 ppm) PCB, skal, efter anvisning fra Syddjurs Kommune, afleveres på godkendt deponi til Reno Djurs I/S' behandlingsanlæg, Nymandsvej 11, 8444 Balle.
  • Forbrændingsegnet affald med indhold på mellem 0,1 mg/kg - 50 mg/kg PCB skal, efter anvisning fra Syddjurs Kommune, bortskaffes til forbrænding på miljøgodkendt anlæg. Syddjurs Kommune vil typisk anvise affaldet til Aarhus Forbrænding i Lisbjerg.

Ved håndtering og arbejde med PCB-holdige materialer gælder særlige regler. Se nyttige links herunder:

Øvrige forurenende stoffer

I de fleste bygværker, er der, udover PCB, ofte andre miljøfarlige stoffer, der bør tages hensyn til, både af hensyn til arbejdsmiljø og det ydre miljø. Du kan læse mere om forurenende stoffer i denne vejledning om byggeaffald.

Opdateret: 09-09-2022 21:15

Kontakt