Spildevand

Afledning af spildevand fra virksomheder reguleres efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Tilladelse til afledning af spildevand til kommunalt kloaksystem meddeles af Syddjurs Kommune, Miljø og Klima.
Hvis der fra virksomheden kun afledes almindeligt sanitetsspildevand samt overfladevand stilles der normalt ikke særskilte krav til spildevandets kvalitet.

Processpildevand
Afledes der derimod processpildevand meddeler Miljø og Klima, efter ansøgning, særlig tilladelse jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven, hvor der fastsættes nærmere vilkår for afledningens mængdemæssige størrelse, indholdet af forurenende stoffer samt vilkår om egenkontrol, målinger mv.

Ansøgning om afledning processpildevand

Virksomheder opført på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen (listevirksomheder) og virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen skal ansøge om spildevandstilladelse via byg og miljø, www.bygogmiljoe.dk. Samtidig udfyldes oplysningsblanketten, der findes nederst på denne side, og vedhæftes ansøgningen i Byg og Miljø.

Øvrige virksomheder kan ansøge ved at udfylde og indsende oplysningsblanketten til Miljø og Klima. Kontaktinformation findes i blanketten.  

Retningslinjer for vaskepladser

Syddjurs Kommune har udarbejdet retningslinjer for indretning af vaskepladser. Retningslinjerne findes nederst på siden.

Tilslutning af kloakstik
Ved alle former for afledning til kloak gælder, at der skal meddeles tilladelse til tilslutning af kloakstik til det offentlige kloaknet ved nyetablering af kloak på en ejendom/virksomhed eller ved ændring af den bestående tilslutning. Dette vedrører ikke spildevandets kvalitet men udelukkende afledte mængde - og herunder især afledning af overfladevand/regnvand.

Nærmere oplysninger om tilslutning af kloakstik til det offentlige kloaknet og tilslutningsbidrag kan fås ved henvendelse til Syddjurs Spildevand A/S på telefon 87 53 10 00 eller e-mailadresse post@syddjursspildevand.dk

Opdateret: 10-01-2020 08:46

Kontakt