Indberetning

Indberetning af oppumpede og distribuerede vandmængder

 

Indberetning

Er man en virksomhed eller privat person og har et vandforsyningsanlæg, er man forpligtet efter vandforsyningsloven til årligt at indberette vandforbruget. Det gælder for både det grundvand man indvinder og for det vand man distribuer fra sit anlæg. Det vil derfor sige at vandværker, markvander, vand til dyrehold og andet erhvervsformål m.fl., skal indberette vandforbruget. Indberetningen dækker perioden, den 1. januar til og med 31. december i det givende år og skal være indberettet senest den 1. februar det følgende år.

 

Hvorfor skal du indberette?

Oplysninger om den mængde grundvand, der indvindes og distribueres, bruges af kommunen til at danne et overblik over forbruget af grundvandsressourcen og kontrollere om grundvandsressourcen bliver overbelastet. Der skal være balance i forbruget og dannelsen af grundvand indenfor de enkelte grundvandsoplande i kommunen.

 

Pejling

Pejlinger af grundvandets niveau i boringer giver nyttige oplysninger om grundvandsressourcen. Kommunen og Miljøstyrelsen skal bruge de indsamlede oplysninger i forbindelse med kortlægning, indsatsplaner og overvågning af grundvandet i Syddjurs Kommune.

 

Ældre indberetningsoplysninger

Har du f.eks. gamle pejlinger eller oppumpningsdata liggende, er du meget velkommen til at sende oplysningerne til Grundvandsgruppen på grundvand@syddjurs.dk. Vi vil så få oplysningerne knyttet til dit anlæg.

 

Indberetning

Link til siden med indberetning.

Klik her

 

Nederst på siden kan du finde vejledninger til indberetningen. Oplever du problemer med at indberette eller har spørgsmål kan du kontakte grundvandsgruppen på mail grundvand@syddjurs.dk

 

Lovgivning

I vandforsyningsloven er det angivet at en ejer af et vandindvindingsanlæg regelmæssigt skal kontrollere indvindingen med hensyn til oppumpede vandmængder samt måle vandspejlssænkning. Disse oplysninger skal hvert år indberettes til kommunen. Samtidig er kommunen forpligtet til at indberette disse oplysninger til statens Jupiter database.

 

Opdateret: 04-01-2022 11:31