Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Syddjurs Kommune har udarbejdet et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Forslaget er i høring i perioden 26. marts -19. juni 2021.

Du kan se høringsforslaget og skrive et høringssvar ved at klikke her.

 

For at beskytte det grundvand, der bliver brugt til drikkevand har Miljøstyrelsen kortlagt og udpeget områder, hvor det er nødvendigt med en ekstraordinær indsats for at beskytte drikkevandsressourcerne.

Områderne kaldes indsatsområder og her skal Syddjurs Kommune udarbejde en plan for beskyttelse af grundvandet, den såkaldte indsatsplan. En indsatsplan beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser og, hvornår de skal gennemføres. Syddjurs Kommune har ligeledes valgt at medtage de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i indsatsplanen. En beskrivelse af BNBO kan ses ved at klikke her.

Forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som nu er i høring, er blevet udarbejdet af Syddjurs Kommune. Processen med udarbejdelse af forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er blevet bistået af et koordinationsforum med repræsentanter bl.a. fra kommunens almene vandværker og de berørte lodsejere - repræsenteret gennem Djursland Landboforening, Business Djursland og Danmarks Naturfredningsforening. Referater fra arbejdet i koordinationsforum og repræsentanterne kan ses ved at klikke her.

Indsatsområderne er opdelt i nitratfølsomme og sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder. Begge er delområder af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande for de almene vandværker. De forskellige områder kan ses på kortet herunder.

 

 

 

 

Statens grundvandskortlægning, som har dannet baggrund for udpegning af indsatsområderne i Syddjurs Kommune, kan ses i rapporterne herunder.

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside om grundvandskortlægningen: Klik her

 

 

Opdateret: 26-03-2021 10:43