Jordforurening

 

Kortlægning af jordforurening:

 

Vidensniveau 1- Når jorden måske er forurenet

Der findes en lang række aktiviteter, hvor driften kan give anledning til jordforurening. Det kunne f.eks. være autoværksted, servicestation, maskinværksted eller støberi. Uanset om driften er ophørt eller ej, vil en sådan aktivitet kunne blive kortlagt på vidensniveau 1.

Vidensniveau 2 – Når jorden er forurenet

Hvis der er konstateres forurening på grund af en utæt olietank eller at tidligere aktiviteter er skyld i forurening, vil ejendommen blive kortlagt på vidensniveau 2. Inden denne kortlægning sker, er der udført en forureningsundersøgelse hvori der er påvist jordforurening. Opgaven med kortlægning varetages nu af Region Midtjylland.

 Her kan du undersøge, om der er registreret forurening på en matrikel.

§8-tilladelse
Når en ejendom bliver kortlagt, er der knyttet en række restriktioner til brugen af grunden/ejendommen. Ønsker grundejeren f.eks. at bygge til eller renovere en kortlagt ejendom, skal kommunen i en række tilfælde ansøges om tilladelse før arbejdet kan igangsættes. Dette kaldes en § 8-tilladelse efter Lov om forurenet jord.

Der er pligt til at søge om § 8-tilladelse, hvis arealet er kortlagt og der sker en ændring af arealanvendelsen til følsom* anvendelse eller bygge – og anlægsarbejde** på et areal med følsom anvendelse eller er indsatsområde***

 *Følsom anvendelse: bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave, sommerhusgrund, alment tilgængeligt område, rekreativt område, institution.

**Anlægsarbejde: afgravning og omflytning af jord, fjernelse af belægninger af asfalt, fliser osv. ændring af eksponering af forurenet jord til mennesker, ændring af afstrømnings- og nedsivningsforhold af forurening.

***

  • Områder med særlige drikkevandsinteresser
  • Vandindvindingsopland til et alment vanforsyningsanlæg
  • Områder med følsom arealanvendelse, f.eks. bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads
  • Områder, der ligger mindre end 250 meter fra recipient/overfladevand (sø, å eller kyst)
  • Internationale naturbeskyttelsesområder

Ønsker grundejer at bortskaffe overskudsjord fra en kortlagt ejendom skal jordflytningen anmeldes og godkendes af kommunen før jorden kan bortskaffes.

Offentlig indsats
Når en ejendom er kortlagt på vidensniveau 1, indgår den i den offentlige indsats, hvor regionerne udfører undersøgelser og eventuel oprydning af jordforurening. Regionerne prioriterer den offentlige indsats i forhold til om ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, beliggende i et indvindingsopland for almen vandforsyning eller anvendes til bolig, daginstitution eller anden følsom anvendelse.

Før en ejendom overgår til offentlige indsats vil alle påbudsmuligheder være afprøvet. Det betyder, at kommunen vil påbyde forureneren at oprydde en konstateret jordforurening, hvis det er muligt ifølge den gældende lovgivning.

Lovgivning

Jordforureningsloven

Loven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

 

Opdateret: 20-12-2019 10:46

Kontakt