Farligt affald

Farligt affald omfatter en række affaldsfraktioner, som udgør f.eks. en brand-, sundheds- eller miljøfare. Eksempler på farligt affald er klinisk risikoaffald, PCB/PCT, spildolie, shredderaffald, røggasaffald og flyveaske samt røggasrensningsprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg.

 

Se mere på Reno Djurs' hjemmeside

 

Opdateret: 26-06-2021 23:45

Kontakt