Klagevejledning

Endelig vedtagelse af planer

Den endelige vedtagelse af lokalplaner, kommuneplaner og tillæg til kommuneplaner kan påklages til Planklagenævnet. Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål om tilblivelsen af en plan påklages. Dette betyder, at du fx kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. En evt. klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentlige bekendtgørelse.


Afgørelser om ikke-miljøvurderingspligt

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af lokalplaner og kommuneplantillæg. Efter § 48 i Miljøvurderingsloven, kan der klages efter de regler, som planen eller programmet udarbejdes efter. Lokalplaner og kommuneplantillæg er udarbejdet i henhold til planloven, og afgørelse i forhold til ikke-miljøvurderingspligt kan derfor påklages til Planklagenævnet.

I henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan kun retlige spørgsmål vedrørende afgørelserne påklages. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

 

Klagevejledning

Du kan klage via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Syddjurs Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Syddjurs Kommune. Hvis Syddjurs Kommune fastholder afgørelsen, sender Syddjurs Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk

 

Mere information

Du kan finde mere information om at klage på www.naevneneshus.dk

 

Opdateret: 04-09-2020 03:00

Kontakt