Åbenhed i sagsbehandlingen

Alle kan få digital indsigt i de fleste bilag i Syddjurs Kommunes bygge- og emnesager. Det gælder både aktuelle og afsluttede sager. Som udgangspunkt er det kun bilag, der er omfattet af tavshedspligt, som er undtaget.

Du kan finde sagerne i Åben Indsigt via linket  https://aabenindsigt.syddjurs.dk

Åben Indsigt giver adgang til mere end 80.000 bygge- og emnesager og mere end 650.000 dokumenter fra kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Det er kommunes målsætning, at der er mest mulig åbenhed om den sagsbehandling, der finder sted hos byråd, udvalg og administration.

Offentlighedsloven giver alle krav på indsigt i dokumenter, ”der er indgået til eller oprettet af en myndighed mv. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed”.

Syddjurs Kommune skal derfor meddele aktindsigt i sådanne dokumenter, når nogen anmoder om det. Der er dog en række undtagelser, der er omfattet af tavshedspligt ifølge loven, eller som er fortrolige af andre grunde.

I det omfang dokumenterne kan søges frem via den åbne indsigt, kan borgeren eventuelt blive henvist til selv at finde de ønskede oplysninger.

En kommune er derimod ikke forpligtet til at udarbejde nye dokumenter for at besvare anmodninger om oplysninger, medmindre et dataudtræk kan give oplysningerne ved hjælp af få og enkle kommandoer. Også selvom et dataudtræk ikke kan give oplysningerne ved få og enkle kommandoer, kan kommunen søge alligevel at tilvejebringe de efterspurgte oplysninger helt eller delvist i det omfang, det er muligt.

Hvilke oplysninger er omfattet af fortrolighed?

Sagerne i Åben Indsigt kan indeholde personoplysninger som navn og adresse, hvis det er relevant for sagen. De oplysninger, der ikke er relevante, bliver automatisk streget ud fra 1. januar 2022, inden dokumentet bliver offentliggjort. Det kan for eksempel være kontaktoplysninger som e-mail og telefonnummer.

Hvilke oplysninger er omfattet af tavshedspligt?

Åbenhed om personoplysninger fra den offentlige forvaltning kan være omfattet af bestemmelser i henholdsvis lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, offentlighedsloven eller forvaltningsloven, alt afhængig af hvordan og på hvilken baggrund eventuel videregivelse finder sted.

Lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger indeholder regler om, i hvilket omfang behandling af oplysninger, herunder videregivelse til tredjemand, kan finde sted, hvorimod offentlighedsloven foreskriver, hvornår udlevering af oplysninger skal finde sted. Ifølge lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger må der eksempelvis ikke ske offentliggørelse af personnummer uden udtrykkeligt samtykke

Oplysninger i en sag er underlagt tavshedspligt, når det er nødvendigt for at beskytte væsentlige interesser.

Vejledning herom kan findes bl.a. i forvaltningslovens § 27, hvorefter den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt bl.a. i forhold til

  • Oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold-
  • Tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign.,  for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives.
  • Oplysninger, som det er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, eller private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Syddjurs Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Læs mere om vores DPO her

Du kan klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside her

Opdateret: 07-01-2022 01:15

Kontakt