Finansiel strategi

Den finansielle strategi fastsætter rammerne for Syddjurs Kommunes forvaltning af kommunens finansielle portefølje dvs. håndtering af de likvide midler, herunder en eventuel obligations- og aktiebeholdning (aktivpleje) og af den kort- og langfristede gæld (passivpleje) under hensyntagen til de finansielle risici, kommunen er villig til at påtage sig.

Syddjurs Kommune skal tilstræbe, at der sikres den bedst mulige forrentning af likvide midler, samt at låneoptagelse sker til bedst mulige betingelser. Syddjurs Kommune skal samtidigt sikre, at der er en generel lav risiko i forhold til kommunens finansielle portefølje. Derudover sikrer den finansielle strategi, at der investeres i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes værdier. Herunder at investeringerne arbejder for grøn omstilling, overholdelse af menneskerettigheder og at virksomhederne Syddjurs Kommune investerer i har en ansvarlig skatteadfærd. 

Den finansielle strategi skal afveje disse hensyn, og definere retningslinjerne for hvordan kommunen kan allokere aktiver og passiver.

Derudover skal strategien være med til at sikre et overblik over Syddjurs Kommunes samlede leasingforpligtelser, samt hensigtsmæssig administration og økonomisk og juridisk sikkerhed ved leasingaftaler.

Vedrørende kommunens økonomiske pejlemærker for en robust økonomistyring i Syddjurs Kommune henvises der til Syddjurs Kommunes økonomiske politik. Herunder politik for størrelsen på kassebeholdning og gældssætning.

Strategien blev vedtaget på byrådsmødet den 26. juni 2017 - se mødet her

BilagStørrelse
finansiel strategi 2019.pdf783.16 KB
Opdateret: 27-06-2019 15:25

Kontakt