Bosætning

Trække nye borgere til og holde fast i dem vi har!

Syddjurs Kommune er en udpræget bosætningskommune, og det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være et godt og smukt sted at bo, leve og arbejde.

Bosætning er det enkeltområde, hvor Syddjurs Kommune har de bedste muligheder for økonomisk vækst. Her er noget af Danmarks mest enestående natur med Nationalpark Mols Bjerge som kronen på værket. Her er større bysamfund, og her er hyggelige og velfungerende landsbyer. Samtidig er her et varieret boligudbud med en blanding af boligtyper, og kultur- og fritidsoplevelser af højeste kvalitet.

Landområderne og landsbyerne i kommunen tilbyder med deres nærhed og fællesskab alternativer til livet i de større byer. Samtidig rummer landsbyerne og landområderne forskellige og mangfoldige lokale kvaliteter og styrker. Det er en prioritet for byrådet at bevare denne mangfoldighed i kommunen.

Dertil kommer, at landområderne og landsbyerne udgør et helt nødvendigt befolkningsgrundlag for opretholdelsen af både offentlige og private servicetilbud i kommunens større byområder.

Tilgængeligheden til servicefunktionerne er afgørende for det gode liv landsbyerne og i landområderne, og her spiller en god og sammenhængende infrastruktur - særligt den kollektive infrastruktur og stisystemerne - en afgørende rolle i at sammenbinde landsbyerne, landområderne og kommunens større byområder.

Det er en fælles opgave for kommunen og borgerne i landsbyerne og landområderne at tænke det gode liv på tværs af landsbygrænser. Landsbyerne skal måske i højere grad deles om faciliteter, ligesom de eksisterende servicefunktioner skal dele befolkningsgrundlag på tværs af byerne i lokalområdet. Nogle landsbyer vil kunne tilbyde servicefunktioner som dagligvarebutik, forsamlingshus eller kulturhus, mens nabolandsbyen tilbyder skole, hal, boldbane eller institutioner. 

Det vil vi:

 • Understøtte det lokale initiativ i at gøre det attraktivt at bosætte sig i lokalområdet. 
 • Understøtte udviklingen af landområderne og landsbyerne med udgangspunkt i disses forskellige styrker og kvaliteter.
 • Brande og markedsføre kommunens landsbyer og landområder.
 • Understøtte og initiere det gode værtsskab i kommunens landområder
 • Hvor efterspørgslen tilsiger det, vil kommunen understøtte den fysiske udvikling ved udlæg af nye boliggrunde og nye erhvervsgrunde.

Det gør vi i 2020:

 

 • Understøtte landsbyklyngerne i virkeliggørelse af deres strategi- og handleplaner, herunder med bidrag fra Puljen til Landsbyklynger.
 • Understøtte bofællesskaber, både for unge og for seniorer samt generationsbofællesskaber.
 • Understøtte engagerede borgere, der tager initiativ og har idéer til forbedring af levevilkårene i deres landsby.
 • Facilitere, vidensdeling og samarbejde mellem de forskellige lokalsamfund. Understøtte ansættelse af landsbypedeller og ambassadører.
 • Undgå byspredning ved fortætning af byerne, særligt omkring stationen i byer langs letbanen.
 • Arbejde målrettet med bosætning og formidling mellem ejere af allerede lokalplanlagte områder eller egnede områder og mulige købere eller interessenter.
 • Øge mobiliteten gennem samkørsel, delebilordninger og cykelstier mellem landsbyerne og knudepunkterne for den offentlige trafik. Øge kendskabet og dermed brugen af flextrafik.


 

Opdateret: 11-05-2020 23:53

Kontakt