Strategi for deltagelsen i en række selskaber, fonde og bestyrelser

Byrådet godkendte i 2013 strategier for deltagelsen i en række selskaber, fonde og bestyrelser.

Målet med strategierne er dels at skabe en større åbenhed og gennemsigtighed omkring repræsentationerne i selskaberne, og især at tydeliggøre hvilke konkrete fokusområder Byrådet ønsker, at selskaberne skal arbejde med. 

Kommunens direkte indflydelse på selskabet afhænger naturligt af ejerskabet. I de selskaber, hvor kommunen ikke er repræsenteret i bestyrelsen, vil indflydelsen alene finde sted på de årlige generalforsamlinger, da kommunen ikke på anden vis kan styre eller influere selskabets drift.

Kommunen kan som myndighed øve indflydelse på selskabet, men det er centralt at målsætningerne i strategien danner grundlag for samarbejdet mellem selskabet og kommunen.

Strategierne er på den baggrund et vigtigt redskab, idet strategierne dels sætter fokus på selskabernes opgaveløsning, og dels sikrer Byrådets størst mulige indflydelse på selskaberne.

Byrådet kan herigennem give udtryk for den generelle interesse for selskabet, og samtidig klart tilkendegive hvilke konkrete fokuspunkter/områder, Byrådet ønsker at selskabet arbejder med.

De gældende selskabsretlige regler betyder, at de sædvanlige styringsmuligheder i forhold til selskabernes opgavevaretagelse ikke er til stede, og kommunalbestyrelsen har således ingen instruktionsbeføjelser over for de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er valgt/udpeget til selskabernes bestyrelser.

Strategierne giver Byrådet mulighed for tydeligt at tilkendegive rammerne for det mandat, Byrådet har givet de kommunalbestyrelsesmedlemmer der sidder i bestyrelserne.

Hentet fra kommunens sagssystem
Opdateret: 19-03-2014 11:47

Kontakt