Taksationskommission - Erstatning ved ekspropriation

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål m.v. i forhold til lov om offentlige veje

Byrådet udpeger 1 person til den liste, hvoraf der udtages medlemmer til taksationskommissionens behandling af sager.

Der er ikke krav om medlemskab af byrådet

Taksationskommissionen er 2. instans i forhold til ekspropriationskommissionen. Taksationskommissionen efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes, jf. ekspropriationsproceslovens § 19, stk. 1.

Taksationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk embedseksamen, udnævnes af kongehuset for en 6-årig periode.

Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste.

Transportministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne.

I hver kommune udpeger byrådet 1 person, der for byrådets funktionstid optages på listen over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

Taksationskommissionen er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. § 7 a.

Det bør undgås, at den samme person udpeges til både taksationskommissionen og til ekspropriationskommissionen.


Desuden skal vedkommende have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Lovgrundlag

Ekspropriationsproceslovens §§ 7-7a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.

Udpeget i Byrådet  for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025

Bent Schouw (D)

Opdateret: 02-01-2022 10:46

Kontakt