Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge er etableret som en fond inden for den statslige forvaltning. Formålet med fonden er at udvikle Nationalparken inden for de rammer, som er fastsat i lov og bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge. Midlerne i fonden bliver fastsat årligt i finansloven.


Nationalparkens øverste ledelse, bestyrelsen for fonden Nationalpark Mols Bjerge (Nationalparkbestyrelsen),  udpeges af miljø- og fødevareministeren for 4 år efter indstilling fra lokale myndigheder og organisationer, som hver er repræsenteret med ét bestyrelsesmedlem. Der er en bred faglig sammensætning og en stærk lokal forankring i bestyrelse og råd


Genudpegning kan ske én gang. Det er således ikke muligt at genindstille den nuværende repræsentant.


Miljøstyrelsen har i brev af 6. september 2017 oplyst, at nationalparkens bestyrelse ifølge ministerens beslutning fremover skal sammensættes af repræsentanter fra følgende myndigheder, organisationer og foreninger for en fireårig funktionsperiode fra den 1. oktober 2017:

Syddjurs Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
VisitDenmark
Landbrug & Fødevarer
Dansk skovforening
Dansk Botanisk Forening
Naturstyrelsen
Danmarks Jægerforbund samt
Én repræsentant fra nationalparkrådet.

Bestyrelsen vil dermed komme til at bestå af formand samt 10 medlemmer.

Miljøstyrelsen har samtidigt bedt Syddjurs Kommune om i medfør af ligestillingslovens at indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen, så vidt muligt med lokal tilknytning.

Beslutning i Byrådet den 08-12-2021:

Laila Sortland (D)

Jesper Yde Knudsen (Ø)

Opdateret: 02-01-2022 11:10

Kontakt